Chương trình Hội nghị Khoa học Kinh tế Y tế lần thứ nhất (24/11/2010)

“Đổi mới cơ chế Tài chính Y tế – Thực trạng và giải pháp” ngày 7-8/12/2010 tại Khách sạn La Thành – Hà Nội

Chương trình
Hội nghị Khoa học Kinh tế Y tế lần thứ nhất
Đổi mới cơ chế Tài chính Y tế –
Thực trạng và giải pháp
(Ngày 7 – 8/12/2010)
Tại khách sạn La Thành
 
Health Economics Conference 2010
Reform of Health Financing Institutions –
Situation and Solutions
(December 7th – 8th, 2010)
La Thanh Hotel – Hanoi
 

 

07/12/2010   
Buổi sáng (Morning) 8:30 -12:30
Phòng họp Hội trường E1    (Conference Hall E1)
Phiên toàn thể (Plenary session)  
Chủ trì  (Chairmembers): 
TS. Nguyễn Quốc Triệu Bộ trưởng Bộ Y tế (Minister of Health)
PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên Thứ trưởng Bộ Y tế (Vice Minister of Health)
Prof. Adam Wagstaff, PhD Đại học Sussex, chuyên gia cao cấp về Kinh tế y tế của Ngân hàng Thế giới (Sussex University, senior expert on Health Economics at the  World Bank)
TS. Dương  Huy Liệu Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam (Chairman of Vietnam Health Economics Association)
 Nội dung (Presentations):
1 TS. Nguyễn Quốc Triệu – Bộ trưởng Bộ Y tế (Minister of Health)
  Phát biểu khai mạc Hội nghị Opening speech
2 TS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam (Chairman of Vietnam Health Economics Association)
  Kinh tế y tế và chủ trương công bằng, hiệu quả và phát triển trong hệ thống y tế Việt Nam Health economics and the policy of equity, effciency and development in the Vietnamese health system
3 Prof. Adam Wagstaff, PhD – Đại học Sussex, chuyên gia cao cấp về Kinh tế y tế của Ngân hàng Thế giới (Sussex University; Senior Health economics expert at the World Bank)
  Đánh giá tác động và bằng chứng đối với chính sách y tế Impact evaluation and evidence for health policy
4 TS. Nguyên văn Tiên, P. Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề XH của Quốc Hội (Vice Chairman National assembly’s committee for social Affairs )
  Tài chính y tế Việt Nam nhìn từ cơ quan dân cử Insights on Health Financing in Vietnamfrom people elected agency.
Nghỉ giai lao 15 phút              (15 minute break)
5 Chủ tịch Hội  kinh tế y tế  Trung Quốc (Chairman of China Health Economics Association)
  Đổi mới y tế Trung Quốc  Dr. Sun long Chun – Health Reform in China
6 Dr. Chris James –Chuyên gia tài chính y tế của Tổ chức Y tế thế giới (Health financing expert –WHO
  Tài chính cho bao phủ y tế toàn dân, các Chính phủ có thể chi nhiều hơn không? Các nghiên cứu khu vực và trường hợp của Việt Nam Financing universal health coverage, can Governments  spend more? Regional studies and the case of Vietnam
7 Rehana Ahmed- Chuyên gia quốc tế của Marie Stopes International  (MSI expert on social franchises)
  Hơp tác giữa Y tế Công và Tư­ nhân vì mục tiêu phát triển ngành y tế Việt Nam, kinh  nghiệm của Marie Stopes International The advantages of a Public Private Partnership – MSI’s global experience
  11:00 – 12:30:  Câu hỏi và thảo luận Question and Answer Session)
  12:30 –  13:30: Nghỉ  ăn trưa  tại tầng 1- Khách sạn La Thành (Toàn thể đại biểu).

(Lunch is served on the first floor of La Thanh Hotel (All delegates are cordially welcomed))

 

 

A.  7/12/2010: 
B
uổi chiều (Afternoon) 13:30 -17:00
Phòng họp Hội trường  E1 (Conference Hall E1)
A. Chuyên đề thứ nhất: Tài chính Bệnh viện và chất lượng dịch vụ Khám chữa bệnh
    (Topic 1: Hospital Financing and Quality of Hospital Services)                  
Chủ trì phiên họp (Chairmembers)
PGS.TS.  Nguyễn Thị Xuyên

 

Thứ trưởng Bộ Y tế  (Vice Minister of Health)

 

PGS.TS. Phạm Lê Tuấn Vụ  trưởng Vụ Kế hoạch–Tài chính  (Director of Planning and Finance Department)
Prof. Adam Wagstaff, PhD Đại học Sussex, chuyên gia cao cấp về Kinh tế y tế của Ngân hàng Thế giới (Sussex University, Senior Health economics expert at the World Bank)
Nội dung Chuyên đề 1 (Presentations on Topic 1):
 Tài chính Bệnh viện (Hospital Financing):
8 PGS. TS.  Phạm Lê Tuấn – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế (Director of Planning and Finance Department, MOH)
  Tài chính Bệnh viện ở Việt Nam và một số định hướng đổi  mới Hospital financing in Vietnam and orientations for reform
9 Ths. Nguyễn Nam Liên – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Deputy director of the Planning and Finance Department –MOH)
  Đánh giá kết quả thí điểm chi trả trọn gói tại Huyện Ba Vì, Thanh Nhàn và định hướng đổi mới Evaluating the results of a pilot on provider payment method at Ba Vi and Thanh Nhan hospitals
10 GS.TS. Trương Việt Dũng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo (Director of the Science and Training Department)
  Phân tích phí điều trị dựa trên số liệu sẵn có tại các Bệnh viện Analysis of treatment costs based on existing hospital data
11 ThS. Nguyen Thi Dung – Mediconsult Vietnam
  Các chỉ số hoạt động và thu chi của bệnh viện và một số bài học Lessons learnt from hospital revenues and expenditures

 

 

14:30 – 15:00 Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)
Nghỉ giải lao 15 phút (15 minute break)
12 PGS. TS. Phạm Vũ Khánh – Vụ trưởng Vụ y học cổ truyền (Director of Traditional Medicine Department)
  Nghiên cứu thực trạng sử dụng Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh Research on the utilization of traditional medicine in community healthcare in Quang Ninh province
13 BS. Nguyễn Văn Châu –  Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Deputy director of the Medical Services Administration)
  Tăng cường tính hợp lý trong cung ứng và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh Rationalizing the provision and use of medical services
14 BS. Nguyễn Văn Một – Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y Miền Đông (Director of Eastern Military-Civilian Hospital)
  Thực trạng và  chi phí các dịch vụ khám chữa bệnh – Xu hướng và giải pháp Cost and quality of health care services – Trends and Solutions
         16:30– 17: 00: Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)
Nghỉ kết thúc buổi chiều 7/12/2010 (End of day one – December 7th 2010

 

 

B.  7/12/2010:  Buổi chiều (Afternoon) 13:30 -17:00
Phòng họp Hội trường  E2 (Conference Hall E2)
B. Chuyên đề thứ hai: Tài chính Y tế Dự phòng và nâng cao sức khoẻ
(Topic 2: Health financing for preventive medicine and health promotion)   
Chủ trì phiên họp (Chairmembers)
PGS.TS. Vũ Sinh Nam Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng  (Deputy Director of Preventive Medicine Administration)
Dr. Dorjsuren Bayarsaikhan, PhD Tổ chức Y tế thế giới -cố vấn tài chính y tế khu vực  (WHO Regional Health care financing advisor)
PGS. TS. Nguyễn Thanh Long Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS  (Director of Vietnam Administration of HIV/AIDS Control)
Nội dung Chuyên đề 2 (Presentations on Topic 2):
Tài chính y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe (Financing of preventive and promotive medicine):
15 PGS. TS. Vũ Sinh Nam – Phó Cục trưởng  Cục Y tế Dự phòng (Deputy Director of Preventive Medicine Administration)
  Tài chính y tế Dự phòng thực trạng và giải pháp Situation of financing preventive medicine and health promotion
16 Dr. Dorjsuren Bayarsaikhan, PhD – Tổ chức Y tế thế giới -cố vấn tài chính y tế khu vực  (WHO Regional Health care financing advisor)
  Tài chính y tế Dự phòng và nâng cao sức khỏe Financing for preventive medicine and health promotion
 17 BS. Dương  Hận Ân  P. Giám đốc Trung tâm y tế Dự phòng Đồng Tháp (Vice Director of Dong Thap Preventive Medicine Centre)
  Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách cho y tế Dự phòng – Bài học từ Đồng Tháp Reforming budget allocations for preventive medicine – Lessons from Dong Thap province
18 Ths. Đỗ Thuý Hằng – Phó Vụ trưởng  Hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính (Deputy Director of public services financing Department- Ministry of Finance)
  Đánh giá tài chính chăm sóc sức khoẻ sinh sản  giai đoạn 2006 – 2010 Evaluating reproductive health care financing from 2006 to 2010
14:30 – 15:00:  Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session
Nghỉ giải lao 15 phút    (15 minute break)
19  TS. Nguyễn Văn Bình – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Deputy Director Preventive Medincine Administration)
  Nâng cao sức khoẻ cộng đồng Public health promotion
20 TS. Hà Anh Đức – Văn phòng Bộ Y tế (Cabinet of the MOH)
  Đánh giá chi phí hiệu quả của các can thiệp phòng chống bệnh tim mạch ở Việt Nam Evaluating cost effective interventions for prevention of cardiovascular disease in Vietnam
21 TS. Dương Thị Hồng – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ­ương (Central Hygiene and Epidemiology Institute)
  Vài nét tiêm chủng mở rộng trên thế giới  và hiệu quả kinh tế TCMR tại Việt Nam Selected characteristics of EPI in the world and economic efficiency of EPI in Vietnam
22 TS. Triệu Nguyên Trung – Viện trưởng – Viện Sốt rét Quy Nhơn (Director of Quy Nhon Malaria Institute)
  Điều trị giun sán tại cộng đồng và hiệu quả kinh tế Helminths treatment in the community and economic efficiency
16:30– 17: 00: Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)
Nghỉ kết thúc buổi chiều 7/12/2010 (End of day one – December 7th 2010

 

 

C.  8/12/2010:  Buổi sáng (Morning)  8:00 – 12:30
Phòng họp Hội trường  E1 (Conference Hall E1)
C. Chuyên đề thứ ba:   Chất lượng dịch vụ KCB và KCB cho người nghèo
(Topic 3: Quality of medical care and Healthcare for the poor) 
Chủ trì phiên họp (Chairmembers)
GS.TS. Trương Việt Dũng

 

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo (Director of the Science and Training Department)
Dr. Dorjsuren Bayarsaikhan, PhD Tổ chức Y tế thế giới -cố vấn tài chính y tế khu vực  (WHO Regional Health care financing advisor)
 

TS. Lương  Ngọc Khuê

Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh ((Director of Vienam Administration Medical Service – VAMS)
Nội dung Chuyên đề 3 (Presentations on Topic 3):
 Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (Quality of Health Services)
23 TS. Lương Ngọc Khuê– Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Director of Vienam Administration Medical Service – VAMS)
  Quản lý chất lượng dịch vụ bệnh viện và định hướng trong thời gian tới Managing Quality of hospital services and some orientations for the near future
24 TS. Phạm Đức Minh – Tổ chức Pathfinder International Việt Nam (Dr. Pham Duc Minh – Pathfinder International Vietnam Organization)
  T¨ng c­êng kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c dÞch vô vÒ BLTQ§TD cho nhãm nguy c¬ cao(MARPs): C¬ chÕ tµi chÝnh cho hîp t¸c c«ng t­ vµ kh¶ n¨ng ¸p dông ë ViÖt Nam Increase access to STI services of the most at risk population (MARPs): A financial mechanism for public-private partnership (PPP) and its implication for future application
25 PGS.TS. Trần Quyết  Tiến – Phó  Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ( Vice Director of Cho Ray Hospital)
  Kết quả bước đầu thực hiện Quyết  định 1816 của Bệnh viện Chợ Rẫy Initial Evaluation of implementing Decision 1816 at Cho Ray Hospital
26 BSCKII. Nguyễn Văn Cang – Giám đốc Sở Y tế Bình Định (Director of Binh Dinh Provincial Health Bureau)
  Đánh giá kết quả công tác tăng cường cán bộ cho tuyến dưới tại Bình Định Assessing results of strengthening lower levels of the health system in Binh Dinh.
27 Ths. Nguyễn Thị Kim Phương – Tổ chức y tế Thế giới (WHO)
  Gánh nặng chi phí y tế của hộ gia đình tại Việt Nam Household catastrophic health payments and their impacts on household economy
28 TS. Trần Thanh Hương – Viện nghiên cứu phát triển xã hội (Dr. Tran Thanh Huong) (Institute for Social Development Studies)
  Y đức – góc độ nhìn nhận từ người sử dụng Medical Ethics – Seen from the user’s perspective
9:00-9:30 Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)
Nghỉ giải lao 15 phút  (15 minute break)

 

 Khám chữa bệnh cho người nghèo (Medical care for the poor):
Chủ trì phiên họp (Chairmembers)
TS. Lý Ngọc Kính Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế y tế  (Vice Chairman of Vietnam Health Economics Association)
Ths. Nguyễn Nam Liên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính  (Deputy Director of Planning and Finance Department)
Dr. Dorjsuren Bayarsaikhan,  PhD Tổ chức Y tế thế giới -cố vấn tài chính y tế khu vực  (WHO Regional Health care financing advisor)
Nội dung Chuyên đề 3 tiếp  (Continued presentations on Topic 3):
 Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo
29 TS. Lý Ngọc Kính – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế y tế Việt nam ((Vice Chairman of Vietnam Health Economics Association)
  Tình hình CSSK người nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2000–2010 The health care situation of the poor in Vietnam from 2000–2010
30 Dr. Dorjsuren Bayarsaikhan, PhD – Tổ chức Y tế thế giới -cố vấn tài chính y tế khu vực (WHO Regional Health care financing advisor)
  Tài chính y tế kinh nghiệm quốc tế và khu vực Health Financing – International and regional experience
31 TS. Trương Tấn Minh – Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà (Director of Khanh Hoa Provincial Health Bureau)
  Kinh nghiệm tổ chức KCB cho người nghèo, cận nghèo tại Khánh Hòa Experience on organizing health care for the poor and near poor in Khanh Hoa
32 BS. Nguyễn Đình Thường – Chuyên gia hỗ trợ dự án Đồng Bằng Sông Cửu Long (Assistant project expert of Mekong Delta Health Support Project)
  Kết quả bước đầu về hoạt động hỗ trợ KCB cho người nghèo, cận nghèo ở ĐB Sông Cửu Long Initial results of supporting health care activities for the poor and near poor in the Mekong River Delta
33 BS. Đoàn Hồng – Giám đốc Sở y tế Đồng Tháp (Doctor. Doan Hong – Director of Dong Thap Health Bureau)
  Kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo tØnh §ång Th¸p – Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p Health care for the poor in Dong Thap province – Situation and Solutions
34 DS. Hà Văn Thúy –  Giám đốc Dự án y tế Tây Nguyên (Director of Health Care in The Central  Highlands Project)
  Chăm sóc sức khoẻ người nghèo đồng bào các dân tộc Tây nguyên Health care for the poor in ethnic groups in the Central Highlands
35 DS. Nguyễn Thị Phương Châm – Chuyên viên chính Cục quản lý Khám chữa bệnh (Former senior pharmacertican expert of vams)
  Đánh giá sơ bộ chi phí và chất lượng điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới của người nghèo tại 4 huyện ở Nam Định và Quảng Nam Preliminary evaluation of the cost and quality of treating lower respiratory infections for the poor in 4 districts of Nam Dinh and Quang Nam provinces
          

 11:30-12:30 Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)

12:30 –  13:30: Nghỉ  ăn trưa  tại tầng 1- Khách sạn La Thành (Toàn thể đại biểu).

(Lunch is served on the first floor of La Thanh Hotel (All delegates are cordially welcomed))

 

D. 8/12/2010: Buổi sáng (Morning)  8:00 – 12:30
Phòng họp Hội trường  E2 (Conference Hall E2)
D. Chuyên đề thứ tư: Bảo hiểm y tế
(Topic 4: Health Insurance)        
Chủ trì phiên họp (Chairmembers)
Ths.Tống Thị Song Hương Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế -MOH  (Director of Health Insurance Department of the MOH)
TS. Nguyễn Minh Thảo Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  (Deputy General Director of Vietnam Social Insurance)
 Dr. Craig Burgess Chief, child survival and Development Program UNICEF Việt Nam
Ths. Nguyễn Thị Bích Hằng Trưởng đại diện tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam(Country Representative of Marie Stopes International)
Nội dung Chuyên đề 4 (Presentations on Topic 4): Bảo hiểm y tế
36 Ths. Nghiêm Trần Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế – MOH (Vice Director of Health Insurance Department)
  Hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân  – Kết quả và một số vấn đềsau một năm thực hiện luật bảo hiểm y tế Striving for universal health insurance – Results and some difficulties after one year of implementing the Health insurance law
37 Ths. Sarah Bales (Chuyên gia đơn vị chính sách – Bộ Y tế (Expert from Policy Unit – Ministry of Health)
  Đổi  mới phương thức chi trả và phát triển bảo hiểm y tế toàn dân : Bài học từ Thái Lan Reform of payment method and Development of Universal Health insurance: Lessons from Thailand
38 TS. Nguyễn Minh Thảo – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Deputy General Director of Vietnam Social Insurance)
  Đánh giá  việc triển khai luật Bảo hiểm y tế Evaluating the implementation of Health Insurance in Vietnam
39 Ths. Nguyễn Thị Thuý Nga – Trường Đại học y tế Công cộng (Hanoi School of Public Health)
  Đánh giá hiệu quả và khả thi của phương thức thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế theo định suất Evaluating the effectiveness and feasibility of capitation for health insurance payments
40  ThS. Lê Thị Thanh – Giám đốc Dự án hỗ trợ y tế Đồng Bằng Sông Cửu Long (Director of the Mekong Region Support Project)
  Nhận thức của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long về Bảo hiểm y tế Perception of Health Insurance living in Mekong Delta Region
9:10 – 9: 30: Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)
Nghỉ giai lao 15 phút (15 minute break)
41 Prof. Syed Mohamed Aljunid, PhD – Đại học LHQ tại Ma-lai-xia (The UN University in Malaysia)
  Chi trả  theo gói dịch vụ khám chữa bệnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh của Malaixia Case mix payments and application of medical information technology in Malaysia
42 Michael Palmer- Nghiên cứu sinh ĐH Quốc gia Úc (PhD  Candidate at AustralianNational University
  Lồng ghép vấn đề bảo hiểm y tế cho người khuyết tật ở Việt Nam Health insurance for disabled people in Vietnam
43  BS. Nông Quốc Chí – Giám đốc Sở Y tế Bắc Cạn (Bac Can Provincial Health Bureau)
  Tình hình thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế nói chung và Bảo hiểm y tế người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn Health insurance and Medical care for the poor in  Bac Kan province
44 Vâ TrÇn ChÝ –  Giám đốc Trung tâm y tế Phù Cát (Director of Phu Cat District Health Center)
  Đánh giá hiệu quả và khả thi của phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định xuất  tại bệnh viện huyện Phù Cát – Bình Định Health insurance implementation in  PhuCat District Hospital – Binh Dinh
11:30 –12: 30: Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)
12:30 –  13:30: Nghỉ  ăn trưa  tại tầng 1- Khách sạn La Thành (Toàn thể đại biểu).

(Lunch is served on the first floor of La Thanh Hotel (All delegates))

 

8/12/2010:   Buổi chiều (Afternoon) 13:30 -17:00

Phòng họp Hội trường E1    (Conference Hall E1)
Phiên toàn thể (Plenary session)
Chủ trì  (Chairmembers):
TS. Nguyễn Quốc Triệu Bộ trưởng Bộ Y tế (Minister of Health)
PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên Thứ trưởng Bộ Y tế (Vice Minister of Health)
GS.TSKH. Pham M¹nh Hïng

 

Chuyªn gia cao cÊp Ban tuyªn gi¸o Trung ­Ư¬ng(Senior expert – Central Committee for Communication and Education)
Prof. Adam Wagstaff, PhD Đại học Sussex, chuyên gia cao cấp về Kinh tế y tế của Ngân hàng Thế giới (Sussex University, senior expert on Health Economics at the  World Bank)
Nội dung (Presentations):
45 GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng – Chuyên gia cao cấp – Ban Tuyên giáo Trung ­ương (Senior expert – Central Committee for Communication and Education)
  Tài chính y tế Việt Nam hướng tới công bằng và hiệu quả Health Financing in Vietnam oriented towards equity and efficiency
46 Prof. Li Changming  – Phó Chủ tịch Hội kinh tế y tế Trung Quốc ( Vice Chairman of China Health Economics Association)
  Bảo hiểm y tế cho người nghèo và quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh của Trung Quốc Health insurance and new CMS in China
47 TS. Nguyễn Tường Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Lao động Văn hóa Xã hội – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Deputy Director of Social Labor and Culture Affairs – Ministry of Planning and Investment)
  Đầu tư­ cho y tế trong những năm qua và xu hướng trong những năm tới Investment for Medicine in the past and trends for the future years
48 Ths.  Nguyễn Đình Cường – Chuyên gia tư vấn đơn vị chính sách – Vụ Kế hoạch – Tài chính (Expert from Policy Unit of Planning and Finance Department )
  Nhu cầu đào tạo quản lý Bệnh viện – Kết quả khảo sát tại một số bệnh viện tuyến Tỉnh, Huyện Training needs of hospital management – survey results in some provincial hospitals and districts
49 TS. Hoàng Văn Minh – Trường Đại học y Hà Nội (Hanoi Medical University)
  Thực trạng và định hướng giảng dạy và nghiên cứu kinh tế y tế tại các Trường Đại học Y Current situation of teaching and conducting research in health economics in Medical Universities in Vietnam
15:30-16:00 : Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)

 

 

Bế mạc Hội nghị  (Wrap-up of the conference)
 
50 TS. Dương Huy Liệu – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế (Chairman of Vietnam Health Economics Association)
  Tổng hợp một số kết quả chính và kiến nghị Synthesizing the results of the two-day conference
                         Câu hỏi và thảo luận (Question and Answer Session)
51 TS. Nguyễn Quốc Triệu – Bộ trưởng Bộ Y tế  (Minister of Health)
  Tổng kết bế mạc Hội nghi Closing speech of the conference
     
     

 

                                                                                                 TM Ban Tổ chức

                                                                                                     Trưởng Ban 

  1. Dương Huy Liệu

Quý khách có thể Download tệp chương trình Hội nghị đính kèm dạng Micosoft Office Word phía dưới!

5/5 - (1 bình chọn)

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *