Sử dụng nguồn tài chính y tế ( TKYTQG 2011) (24/10/2012)

Sở dĩ cho khám, chữa bệnh chiếm tỷ lệ cao là do toàn bộ chi cho HGĐ chiếm tỷ trọng lớn chi cho Y tế toàn xã hội lại được tính vào khám chữa bệnh.nếu tính toán rêng phần chi cho y tế từ NSNN thì tỷ lệ chi cho phòng bệnh trong nhiều năm chiếm khoảng trên dưới 30% tổng chi cho NSNN; trong đó phần NSNN Trung ưng chi chiếm tỷ lệ 40%.

 

  1. Sö dông nguån tµi chÝnh y tÕ ph©n theo lo¹i dÞch vô y tÕ

NÕu xÐt trªn ph¹m vi toµn x· héi Tæng chi y tÕ cña toµn x· héi chñ yÕu chi cho ho¹t ®éng trùc tiÕp kh¸m ch÷a bÖnh, phßng bÖnh kho¶ng trªn d­íi 98%, chi cho bé m¸y qu¶n lý, ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc y tÕ chØ chiÕm kho¶ng trªn d­íi 2%, n¨m 2008, 2009 gi¶m xuèng d­íi 1%. Chi cho phßng bÖnh, phßng dÞch chiÕm trªn d­íi 15% vµo nh÷ng n¨m 2005 trë vÒ tr­íc, nh­ng ®· ®¹t 25% vµo 2009, tiÕp cËn chØ tiªu mµ NghÞ quyÕt 18 cña Quèc héi quy ®Þnh lµ 30%.

BiÓu sè 12. C¬ cÊu chi y tÕ ph©n theo lo¹i ho¹t ®éng

  • VT:%
Tæng
Ho¹t ®éng
trùc tiÕp
Kh¸m
ch÷a bÖnh
Phßng bÖnh, phßng dÞch Ho¹t ®éng
gi¸n tiÕp
1998 100,00 98,55 82,83 15,73 1,45
1999 100,00 98,26 82,37 15,88 1,74
2000 100,00 98,34 85,02 13,32 1,66
2001 100,00 97,98 84,75 13,23 2,02
2002 100,00 97,93 82,14 15,78 2,07
2003 100,00 97,88 82,57 15,32 2,12
2004 100,00 98,64 84,38 14,25 1,36
2005 100,00 98,86 85,07 13,79 1,14
2006 100,00 98,81 75,14 23,68 1,19
2007 100,00 98,97 75,98 23,00 1,03
2008 100,00 99,02 76,59 22,28 0,98
2009 100,00 99,05 73,01 25,88 0,95

Së dÜ chi cho kh¸m, ch÷a bÖnh chiÕm tû lÖ cao lµ do toµn bé chi cña HG§ chiÕm tû träng lín trong tæng chi y tÕ toµn x· héi l¹i ®­îc tÝnh vµo kh¸m ch÷a bÖnh. NÕu tÝnh to¸n riªng phÇn chi cho y tÕ tõ NSNN th× tû lÖ chi cho phßng bÖnh trong nhiÒu n¨m chiÕm kho¶ng trªn d­íi 30% so víi tæng chi y tÕ tõ NSNN; trong ®ã phÇn NSNN trung ­¬ng chi cho phßng bÖnh chiÕm tû lÖ kho¶ng 40%.

BiÓu sè 13. C¬ cÊu tµi chÝnh tõ NSNN chi y tÕ theo lo¹i ho¹t ®éng y tÕ

  • VT: %
Tæng
Chi kh¸m,
ch÷a bÖnh
Chi phßng bÖnh, phßng dÞch Chi
gi¸n tiÕp
1998 100,00 59,52 35,58 4,90
1999 100,00 61,17 33,29 5,54
2000 100,00 66,15 29,10 4,75
2001 100,00 67,74 26,75 5,51
2002 100,00 62,86 30,92 6,22
2003 100,00 66,39 28,21 5,40
2004 100,00 71,48 25,05 3,47
2005 100,00 72,90 23,89 3,21
2006 100,00 65,99 30,75 3,26
2007 100,00 69,54 27,77 2,69
2008 100,00 73,68 23,77 2,55
2009 100,00 66,44 31,32 2,25

BiÓu ®å 3. C¬ cÊu chi y tÕ NSNN theo lo¹i ho¹t ®éng  y tÕ

  1. Sö dông nguån tµi chÝnh y tÕ ph©n theo môc chi

Trong tæng chi cho y tÕ, chi th­êng xuyªn chiÕm tû träng  trªn d­íi 90%; chi ®Çu t­ ph¸t triÓn tuy sè tuyÖt ®èi n¨m 2009 t¨ng 6 lÇn so víi n¨m 1998 vµ 3,6 lÇn so víi 2005, nh­ng tû lÖ so víi tæng chi y tÕ cã chiÒu h­íng gi¶m dÇn n¨m 1998 ®¹t 14,71%, n¨m 2000 ®¹t 11%, n¨m 2005 ®¹t 8,86%, n¨m 2007 cßn 6,85%; do thùc hiÖn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ tËp trung chñ yÕu chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn nªn tû lÖ t¨ng lªn 9,59% n¨m 2008 vµ 14,53% n¨m 2009. Thu nhËp cña nh©n viªn y tÕ so víi tæng chi y tÕ chiÕm trªn 10% n¨m 1998 vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m ®Õn n¨m 2009 ®¹t 23%. Chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n y tÕ chiÕm tû lÖ trªn d­íi 60% vµo c¸c n¨m 1998 – 2005; mÆc dï sè tuyÖt ®èi vÉn t¨ng nh­ng tû lÖ gi¶m xuèng cßn kho¶ng 50% vµo n¨m 2006 – 2009; trong ®ã tû lÖ chi cho thuèc ®¹t tû lÖ kho¶ng 50%; n¨m 2006 – 2009 mÆc dï sè tuyÖt ®èi chi thuèc c¸c n¨m t¨ng nh­ng tû lÖ chØ cßn trªn d­íi 40%;

Trong tæng sè chi thuèc th× HG§ tù mua thuèc trªn thÞ tr­êng chiÕm tû lÖ 53,4% n¨m 2005, n¨m 2006 lµ 55,1%, n¨m 2009 lµ 50,7%.

BiÓu 14. C¬ cÊu chi y tÕ theo môc chi

  • VT: %
Tæng
Chi th­êng xuyªn Thu nhËp cña nh©n viªn Chi nghiÖp vô chuyªn m«n Chi
thuèc
Chi vËt t­ y tÕ vµ kh¸c Chi th­êng xuyªn
cßn l¹i
Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn
1998 100,00 85,29 10,87 64,27 40,36 23,92 10,15 14,71
1999 100,00 84,96 12,70 58,72 42,62 16,09 13,55 15,04
2000 100,00 98,02 14,59 61,72 40,98 20,74 12,71 10,98
2001 100,00 84,42 16,00 66,03 42,34 23,69 2,39 15,58
2002 100,00 86,06 14,69 62,53 47,99 14,54 8,83 13,94
2003 100,00 86,23 15,16 63,72 50,02 13,70 7,35 13,77
2004 100,00 92,40 19,25 65,04 53,63 11,41 8,11 7,60
2005 100,00 91,14 16,53 68,06 54,33 13,73 6,56 8,86
2006 100,00 91,86 25,96 53,62 44,99 8,63 12,29 8,14
2007 100,00 93,15 27,25 51,61 40,08 11,53 14,29 6,85
2008 100,00 90,41 26,50 52,46 44,58 7,88 11,45 9,59
2009 100,00 85,47 23,05 45,20 34,42 10,78 17,22 14,53

Nguån sè liÖu: Tõ BiÓu 6 cña TKYTQG.

BiÓu ®å 4. Chi y tÕ theo môc chi

  1. Sö dông nguån tµi chÝnh y tÕ theo ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô y tÕ c«ng lËp, y tÕ ngoµi c«ng lËp

C¨n cø vµo tÝnh chÊt vÒ chÕ ®é së h÷u tµi s¶n, kÕt qu¶ ho¹t ®éng dÞch vô, chÕ ®é ph©n phèi thu nhËp cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô y tÕ ®Ó ph©n nguån tµi chÝnh theo y tÕ c«ng lËp (së h÷u nhµ n­íc) vµ ngoµi c«ng lËp (së h÷u t­ nh©n). Nh­ vËy, nguån tµi chÝnh cña y tÕ c«ng lËp bao gåm: nguån tµi chÝnh tõ NSNN (nguån chi tõ thuÕ, chi BHXH, nguån viÖn trî, vay nî n­íc ngoµi); nguån do c¸c c¬ së y tÕ nhµ n­íc thu tõ phÝ, lÖ phÝ, DV kh¸c cña  HG§ ®· sö dông trong c¸c c¬ së y tÕ c«ng thuéc c¸c tuyÕn trung ­¬ng, tØnh thµnh phè, quËn huyÖn, x· ph­êng; Cßn nguån tµi chÝnh cña c¸c c¬ së y tÕ t­ nh©n, c¸c tæ chøc x· héi kh¸c lµ y tÕ ngoµi c«ng lËp. Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy kh¸c víi c¸ch ph©n nguån tµi chÝnh y tÕ theo “Tæ chøc tµi chÝnh trung gian” nhµ n­íc, ngoµi nhµ n­íc v× c¸c tæ chøc nµy thùc hiÖn chøc n¨ng nhËn vµ cÊp nguån tµi chÝnh y tÕ tõ NSNN, tõ ngoµi NSNN cho c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô y tÕ.

Trong nhiÒu n¨m, chi cho ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh cña c¬ së y tÕ c«ng lËp chiÕm tû lÖ xÊp xØ 30% so víi tæng nguån tµi chÝnh y tÕ toµn x· héi. Tû lÖ trªn cã xu h­íng cao vµo nh÷ng n¨m 2005 trë l¹i ®©y; n¨m 2009 ®¹t 43,52%. §èi víi c¸c c¬ së y tÕ ngoµi c«ng lËp ®¹t trªn 12% vµ còng cã xu h­íng cao vµo nh÷ng n¨m 2004 – 2005 ®¹t trªn d­íi 25%, tõ 2006 ®Õn nay cã xu h­íng gi¶m chØ ®¹t møc trªn d­íi 13%.

NÕu quan niÖm c¸c dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc y tÕ gåm cã dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh, y tÕ dù phßng, kiÓm nghiÖm thuèc, v¾c xin vµ sinh phÈm y tÕ, vÖ sinh an toµn thùc phÈm; c¸c dÞch vô vÒ qu¶n lý, nghiªn cøu khoa häc, ®µo t¹o y tÕ  th× toµn bé nguån tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn cña c¸c ho¹t ®éng trªn thuéc y tÕ c«ng lËp. Tû lÖ tµi chÝnh c«ng chiÕm kh¸ cao kho¶ng trªn 44% n¨m 1998 vµ trªn 60% vµo n¨m 2006 – 2009.

Víi dÊu hiÖu vÒ nh÷ng tû lÖ trªn ®· thÓ hiÖn qu¸ tr×nh thùc hiÖn x· héi ho¸ y tÕ bªn c¹nh viÖc khuyÕn khÝch sù tham gia cña khu vùc ho¹t ®éng y tÕ ngoµi c«ng lËp gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh cung cÊp dÞch vô KCB, chia sÎ bít g¸nh nÆng cho hÖ thèng y tÕ c«ng lËp vµ gi÷ v÷ng ®­îc vai trß chñ ®¹o cña y tÕ c«ng lµ c¬ b¶n cña nhµ n­íc do nhµ n­íc ®¶m b¶o.

Đánh giá bài viết

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.