Thứ 4, 20/10/2008
Thí điểm chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh  (03/03/2010)
Thí điểm chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh cho một số nhóm trường hợp bệnh thường gặp tại Bệnh viện ĐK Thanh Nhàn và Bệnh viện Huyện Ba Vì - Hà Nội
Đề án "Thí điểm Phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh" được Bộ trưởng Bộ Y tế chính thức phê duyệt tại Quyết định số 4340/QĐ-BYT ngày 9 tháng 11 năm 2009. Với sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác phát triển Australia, các hoạt động đang được tích cực triển khai tại Bệnh viện Thanh Nhàn và bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì - Hà Nội.
Mục tiêu chung của Đề án nhằm kiểm chứng tính khả thi và tác dụng của Phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh trong điều kiện cụ thể của hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh làm cơ sở cho việc triển khai đổi mới phương thức chi trả dịch vụ ở phạm vi lớn hơn. Năm mục tiêu cụ thể được kiểm chứng trong đề án thí điểm này bao gồm: (i) Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực và giảm tải bệnh viện thông qua cải thiện mức độ hợp lý trong cung ứng và sử dụng dịch vụ, (ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, (ii) Hỗ trợ kiểm soát gia tăng chi phí dịch vụ khám chữa bệnh, (iv) Thúc đẩy phương châm phục vụ “lấy chăm sóc người bệnh làm trung tâm” và (v) Hỗ trợ đổi mới công tác quản lý bệnh viện.
Trên cơ sở các quy trình chuyên môn đã được xây dựng, mức phí trọn gói thí điểm theo các nhóm trường hợp bệnh được hạch toán theo nguyên tắc tính đủ các cấu phần chi phí, theo các định mức chi phí hiện hành. Đây có thể được coi là một nội dung hoạt động theo hướng cụ thể hóa Đề án đổi cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của Bộ Y tế.
Đối tượng áp dụng trong phạm vi thí điểm là những người sử dụng dịch vụ có thẻ bảo hiểm y tế và những người không có BHYT nhưng tự nguyện tham gia phương thức chi trả mới này.
Theo kế hoạch, Đề án sẽ được thực hiện trọng thời gian từ tháng 12/2009 đến hết tháng 12/2010. Kết quả sơ bộ sau 3 tháng triển khai cho thấy Đề án thí điểm đang được thực hiện hiện đúng hướng, với các kết quả đáng ghi nhận. Theo kế hoạch, việc đánh giá kết quả 6 tháng triển khai Đề án sẽ được thực hiện vào tháng 6/ 2010 và phạm vi mở rộng phương thức chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh sẽ được Bộ Y tế xác định trên cơ sở kết quả đánh giá 6 tháng đầu triển khai Đề án thí điểm.