Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam (Vietnam Health Economics Association)  (01/03/2010)

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ Y TẾ VIỆT NAM

Ngày thành lập và tên gọi của Hội

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam được thành lập theo Quyết định 1182/QĐ-BNV ngày 8 tháng 9 năm 2008. Đại hội thành lập Hội tổ chức ngày 29 tháng 11 năm 2008.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Health Economics Association.

Tên viết tắt tiếng Việt: HKHKTYTVN; tiếng Anh:  VHEA.

Trụ sở:  138 A Giảng Võ, Ba đình, Hà Nội.

Ban lãnh đạo

Chủ tịch Danh dự - Trưởng Ban cố vấn TS. Nguyễn Quốc Triệu

Chủ tịch: TS. Dương Huy Liệu

Các Phó Chủ tịch:  TS. Lưu Hoài Chuẩn, TS. Lý Ngọc Kính, TS. Hoàng Thị Hiệp, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Chúc.

Tổng Thư ký:    TS. Lưu Hoài Chuẩn

Phó Tổng Thư ký:  TS. Đặng Việt Hùng

Ban Thường vụ gồm 9 thành viên

TS. Dương Huy Liệu

TS. Lưu Hoài Chuẩn

TS. Lý Ngọc Kính

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc

TS. Hoàng Thị Hiệp

GS TS Phạm Huy Dũng

GS TS Lê Quang Cường

PGS TS Phạm Lê Tuấn

TS.  Nguyễn Xuân Trường

 Ban Chấp hành gồm 27 thành viên

TS. Dương Huy Liệu

TS. Lưu Hoài Chuẩn

TS. Lý Ngọc Kính

PGS TS. Nguyễn Thị Kim Chúc

TS. HoàngThị Hiệp

GS.TS Phạm Huy Dũng

PGS.TS Lê Quang Cường

PGS TS Phạm Lê Tuấn

TS. Nguyễn Xuân Trường

BS. Bùi Văn Bốn

BS. Trịnh Đình Cần

BS. Nguyễn Minh Châu

TS. Trương Quang Cường

Ths Vũ Văn Chính

Ths Đặng Bội Hương

TS. Đặng Việt Hùng

TS. Lương Ngọc Khuê

TS. Nguyễn Công Kỷ

Ths Nguyễn Nam Liên

TS Bùi Đức Phú

Ths Nguyễn Khánh Phương

BS. Tống Thị Song Hương

TS. Nguyễn Trường Sơn

PGS.TS Phạm Trọng Thanh

Ths Nguyễn Minh Tuấn

TS. Nguyễn Anh Trí

BS.Trần Quang Trung

 Tôn chỉ, mục đích

 Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh tế y tế hoặc quan tâm đến những vấn đề về kinh tế y tế ở Việt Nam nhằm mục đích: đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của ngành y tế, của các đơn vị trong lĩnh vực kinh tế y tế.         

Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng; công khai, minh bạch; tự chủ về tài chính; tuân thủ pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội.

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt

 Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng. Trụ sở chính của Hội đặt thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ của Hội

Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, khả năng sáng tạo trong trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học về kinh tế y tế.

Tổng kết những bài học kinh nghiệm trong thực hiện những nhiệm vụ của hội viên thuộc các đơn vị trong lĩnh vực kinh tế y tế.

Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham gia đánh giá các chính sách liên quan đến kinh tế y tế để đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan tới các hoạt động đầu tư, phát triển ngành y tế.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức về khoa học kinh tế y tế cho hội viên.

Hợp tác quốc tế về các vấn đề kinh tế y tế theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn của Hội

Tổ chức tuyên truyền mục đích của Hội.

Hợp tác, vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên trong hoạt động nghề nghiệp theo Điều lệ Hội và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với Bộ Y tế và Nhà nước về chiến lược, chính sách trong phạm vi lĩnh vực kinh tế y tế.

Được thực hiện các dự án, các hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh tế y tế cho hội viên theo quy định của pháp luật.

Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được gây quĩ Hội trên cơ sở hội phí và các nguồn thu từ hoạt động thực hiện các dự án, các hoạt động tư vấn và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

Được xuất bản sách, tạp chí thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Được gia nhập làm hội viên của các hội kinh tế y tế khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Được lập Văn phòng đại diện và các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của Hội:

1. Đại hội đại biểu toàn quốc.

2. Ban Chấp hành Trung ương Hội.

3. Ban Thường vụ Trung ương Hội.

4. Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

5. Văn phòng và các Ban chuyên môn.

6. Các Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và các tổ chức khác có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật.

7. Chi hội cơ sở: là các chi hội do Hội thành lập theo nhu cầu tại các tỉnh thành phố hoặc các vùng, miền.

             

 

 

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung