Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
HỘI NGHỊ KTYT 2019
Thông báo đăng ký tham dự hội nghị Khoa học kinh tế y tế lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội ngày 15 - 16/11/2013   (10/10/2013)
Hội nghị Khoa học kinh tế y tế lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2013. Kính mời các quý vị đại biểu quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị.

                                                                      

          TH¤NG B¸O

(VÒ viÖc tæ chøc Héi nghÞ khoa häc vÒ ®¸nh gi¸ c«ng nghÖ y tÕ)

           KÝnh göi:.............................................................                                             

            §­ưîc sù ®ång ý cña Bé tr­ưëng Bé Y tÕ, Héi Khoa häc Kinh tÕ Y tÕ ViÖt Nam phèi hîp víi Tr­ưêng §¹i häc Y Hµ Néi tæ chøc Héi nghÞ Khoa häc Kinh tÕ y tÕ lÇn thø ba t¹i Hµ Néi, víi chñ ®Ò: §¸nh gi¸ c«ng nghÖ y tÕ. Héi nghÞ sÏ t¹o ra diÔn ®µn ®Ó c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, nghiªn cøu viªn, céng t¸c viªn trong nư­íc vµ quèc tÕ cung cÊp th«ng tin, trao ®æi tµi liÖu, tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn vÒ c¸c vÊn ®Ò C«ng nghÖ y tÕ quan träng.

            -  Thêi gian: Tõ 8 giê 00 ngµy 15/11 ®Õn 17 giê 00 ngµy 16/11/2013;

        -  §Þa ®iÓm:  Kh¸ch s¹n Fortuna - Hµ Néi (S 6 – L¸ng H¹ - Ba §×nh - Hµ Néi);

            - Thµnh phÇn: §¹i biÓu mét sè Bé, Ban, ngµnh Trung ­ư¬ng, L·nh ®¹o Bé, c¸c Vô, Côc chøc n¨ng thuéc Bé Y tÕ, c¸c tæ chøc quèc tÕ t¹i Hµ Néi, c¸c nhµ nghiªn cøu, mét sè Gi¸m ®èc Së Y tÕ thuéc 3 MiÒn B¾c Trung Nam, mét sè BÖnh viÖn trùc thuéc Bé y tÕ vµ trùc thuéc Së Y tÕ.

            Héi Khoa häc Kinh tÕ y tÕ ViÖt Nam, Trư­êng §¹i häc y Hµ Néi xin tr©n träng th«ng b¸o tíi quý ®¹i biÓu quan t©m vµ chuÈn bÞ tµi liÖu b¸o c¸o tr×nh bµy t¹i Héi nghÞ vµ ®¨ng ký tham dù Héi nghÞ nªu trªn.

            Kinh phÝ tæ chøc Héi nghÞ do Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi vµ C«ng ty TNHH Johnson & Johnson ®ång tµi trî;

Xin tr©n träng c¶m ¬n.

 

 

 

                                                                                 TM. BAN TH¦êNG Vô

 

                                                                                                chñ tÞch

 

 

                                                                                             Dư­¬ng Huy LiÖu

 

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung