Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Một số kinh nghiệm hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và vận động người cận nghèo tham gia BHYT  (20/06/2012)
Tư vấn hỗ trợ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về nghĩa vụ, lợi ích và chính sách của Nhà nước, của Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo khi tham gia BHYT qua các năm như 2009, 2010, 2011. Đồng thời, đề xuất các biện pháp, kế hoạch thực hiện với Ban QLDA Tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan (Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội...) truyên truyền, vận động NCN tham gia mua BHYT.

          Một số kinh nghiệm hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và vận động người cận nghèo tham gia BHYT.

                                                           

                                                                                 Huỳnh Thiện Sỹ

                                                                               Sở Y tế Đồng Tháp

I.Thành phần A: Được sự tài trợ của ngân hàng thế giới thông qua Dự Án hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thành phần A nhằm hỗ trợ khám chữa bệnh (KCB) cho người nghèo (NN) và người cận nghèo (NCN).

1. Tiểu thành phần A1: Hỗ trợ quản lý Quỹ KCB cho người nghèo.

          Cũng cố hoạt động quỹ KCB cho người nghèo, chi trả kinh phí BHYT cho người cận nghèo và thanh toán một phần viện phí các trường hợp chi phí lớn bệnh hiểm nghèo.

2. Tiểu thành phần A2: Hỗ trợ một phần viện phí cho người nghèo, người cận nghèo chi phí KCB kỹ thuật cao. Theo hướng dẫn của Ban QLDA “Hỗ trợ Y tế vùng ĐBSCL” Bộ Y tế (CPMU) chia thành 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn I (từ năm 2007 đến 2009): Hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo thanh toán chi phí KCB kỹ thuật cao vượt quy định Bảo hiểm y tế và những trường hợp chi phí lớn bệnh hiểm nghèo, người khó khăn đột xuất, lang thang cơ nhỡ.

- Tổng số bệnh nhân được hỗ trợ từ tháng 4/2007 đến 22/10/2009: 15.069 người với tổng kinh phí: 9.751.140.300 đồng, trong đó:

                   + Quỹ KCBCNN hỗ trợ 12.744 người với kinh phí 6.684.704.375 đồng.

                   + Dự án hỗ trợ 2.295 người với kinh phí 3.066.435.925đồng

Bảng 1. Kết quả hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo thanh toán chi phí KCB kỹ thuật cao vượt quy định Bảo hiểm y tế và những trường hợp chi phí lớn bệnh hiểm nghèo, người khó khăn đột xuất, lang thang cơ nhỡ.

 

Stt

Năm hoạt động

Tổng số đối tượng

Quỹ KCBCNN hỗ trợ

Dự án hỗ trợ

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

1

Quí 4/2007

1.778

890.929.809

1.504

560.356.728

274

330.573.081

2

Năm 2008

5.415

3.213.913.315

4.537

2.027.274.425

878

1.186.638.890

3

Năm 2009

7.875

5.617.447.176

6.733

4.097.073.222

1.142

1.520.373.954

4

Năm 2010

01

28.850.000

00

00

01

28.850.000

TỔNG CỘNG

15.069

9.751.140.300

12.744

6.684.704.375

2.294

3.066.435.925

 

b) Giai đoạn II (từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011): Hỗ trợ viện phí mổ tim cho người lớn, trẻ em và các trường hợp bệnh hiểm nghèo. Tổng số bệnh nhân mổ tim từ tháng 10/2010 đến 03/2011 được 139 người, trong đó:

- Người lớn: 64 bệnh nhân.

- Trẻ em: 75 bệnh nhân (trên 6 tuổi: 31, dưới 6 tuổi: 44).

- Tổng kinh phí: 8.328.045.180đ, trong đó:

+ Người lớn:                    4.155.517.125 đồng.

                   + Trẻ em:                       4.172.528.055 đồng.

- Tổ chức Children Action Thụy Sĩ: 449.311.039 đồng.

          -  BHYT thanh toán: 2.702.167.788 đồng.

          - Dự án hỗ trợ: 5.176.566.353 đồng.

 

Bảng 2. Kết quả Hỗ trợ viện phí mổ tim cho người nghèo, người cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim (người lớn, trẻ em).

Năm hoạt động

Tổng số đối tượng

Tổng kinh phí

Tổ chức khác hỗ trợ

BHYT

 thanh toán

Dự án hỗ trợ

10/2010 đến 03/2011

139

8.328.045.180

449.311.039

2.702.167.788

5.176.566.353

TỔNG CỘNG

139

8.328.045.180

449.311.039

2.702.167.788

5.176.566.353

 

Theo số liệu của Sở LĐTB&XH Đồng Tháp và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Đồng Tháp, (sau quí I/2011, Dự án kết thúc việc hỗ trợ mổ tim cho người lớn và trẻ em) tính từ Quí II đến Quí IV/2011 và Quí I/2012, địa phương tiếp tục hỗ trợ kinh phí mổ tim cho 179 bệnh nhân, người lớn là 31 và trẻ em là 148. Tổng kinh phí: 9.631.900.448, trong đó:

- Hỗ trợ mổ tim cho trẻ em: 148 trẻ với 8.431.900.448 đồng, từ nguồn kinh phí của Nhà nước.

- Hỗ trợ mổ tim cho người lớn: 31 bệnh nhân với 1.200.000.000 đồng, từ nguồn kinh phí của Nhà nước.

Hiện nay (Công ty Thủy sản, Vĩnh Hoàn) đang thương thảo và ký hợp đồng với Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục hỗ trợ kinh phí mổ tim cho 30 bệnh nhân là người lớn. Ước tính kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

3. Tiểu thành phần A3: Hỗ trợ người cận nghèo (NCN) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

a) Thuê 02 chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện tiểu thành phần A3:

          - Tư vấn hỗ trợ thực hiện việc lập kế hoạch và phối hợp với các ngành liên quan (Sở lao động Thương binh và Xã hội) để rà soát, lập danh sách hộ cận nghèo (HCN), người cận nghèo (NCN) đủ điều kiện tham gia BHYT qua các năm 2008, 2009, 2010, 2011.

- Tư vấn hỗ trợ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về nghĩa vụ, lợi ích và chính sách của Nhà nước, của Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo khi tham gia BHYT qua các năm như 2009, 2010, 2011. Đồng thời, đề xuất các biện pháp, kế hoạch thực hiện với Ban QLDA Tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan (Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội...) truyên truyền, vận động NCN tham gia mua BHYT.

b) Kết quả hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT từ năm 2008 đến Quí I/2011 như sau:

          - Kết quả hỗ trợ mua BHYT cho NCN từ năm 2008 đến Quí I/2011 được 117.274 người. Tổng kinh phí: 34.969.899.925 đồng, trong đó:

          - 50% NSNN:                              17.484.949.963đ

          - 30% dự án hỗ trợ:                      10.490.969.978đ

          - 20% NCN tham gia:                   6.993.979.985đ

 

Bảng 3. Kết quả hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT từ năm 2008 đến Quí I/2011.

 

Số TT

Năm hoạt động

Số NCN đủ điều kiện tham gia BHYT

Số NCN tham gia mua thẻ BHYT

Kinh phí

Tỷ lệ đạt (%)

Ngân sách Nhà nước

(50%)

Dự án hỗ trợ (30%)

Người cận nghèo tham gia

(20%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4)/(3)

1

2008

7,427

3,356

414,000,000

248,400,000

165,600,000

45.19%

2

2009

156,191

53,751

5,946,827,250

3,568,096,350

2,378,730,900

34.41%

3

2010

162,439

46,673

8,569,307,838

5,141,584,703

3,427,723,135

28.73%

4

Quí I/2011

30,783

13,494

2,554,814,875

1,532,888,925

1,021,925,950

43.84%

Tổng cộng

356,840

117,274

17,484,949,963

10,490,969,978

6,993,979,985

32.86%

 

Theo số liệu của BHXH Đồng Tháp, (sau quí I/2011, Dự án kết thúc việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo) tính từ Quí II đến Quí IV/2011người cận nghèo mua được 9.706 thẻ/123.130 NCN, đạt tỷ lệ 7,8%. Như vậy, tính cả năm 2011 thì số NCN tham gia là 23.200 thẻ/123.130 NCN, đạt tỷ lệ 19%. Và năm 2012, tính từ tháng 01 đến 05/2012 NCN mua được 13.262 thẻ/132.900, đạt tỷ lệ 10%.

* Tiểu thành phần A4: Hỗ trợ các sáng kiến mới về chăm sóc sức khỏe người nghèo, cận nghèo.

- Thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện đề cương về hiệu quả sử dụng thẻ BHYT tự nguyện cho người cận nghèo thí điểm tại 5 xã/5 huyện năm 2008 tỉnh Đồng Tháp (Hỗ trợ sáng kiến khám chữa bệnh người nghèo), giai đoạn thực hiện sáng kiến này từ 04/2009 đến tháng 04/2010.

- Ngoài ra Ban QLDA tỉnh còn thực hiện sáng kiến quản lý KCB bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng huyện Cao Lãnh. Kết quả hỗ trợ khám sàng lọc 510 bệnh nhân, và điều trị 210 bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng 13 xã của huyện Cao Lãnh, bệnh nhân ở 3 thể: động kinh, trầm cảm,tâm thần phân liệt.

II. Tính bền vững thành phần A

1. Thực hiện việc hỗ trợ NCN mua BHYT

Thực hiện mục tiêu Dự án về việc hỗ trợ NCN tham gia BHYT. Hoạt động này, tỉnh Đồng Tháp thống nhất kiên trì quan điểm vận động NCN đóng 20% mệnh giá thẻ Nhà nước hỗ trợ 50%, dự án hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT không hỗ trợ 100% như nhiều Tỉnh thực hiện Dự án ”Hỗ trợ Y tế vùng ĐBSCL” .

Ý nghĩa, Một là tạo điều kiện cho NCN hiểu biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước và quyền lợi của mình về việc tham gia BHYT và tạo ý thức chia sẻ ốm đau bệnh tật trong cộng đồng. Hai là, hỗ trợ NCN tham gia BHYT tạo điều kiện cho NCN tiếp cận được dịch vụ y tế. Ba là, giảm bớt khó khăn chi trả viện phí khi ốm đau bệnh tật, góp phần xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Bốn là, mặc dù Dự án hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT, từ năm 2008-2011. Số NCN tham gia đạt trung bình 03 năm là 25-30%/tổng số NCN trong toàn Tỉnh nhưng Dự án đã tác động rất lớn tới các ngành các cấp chính quyền từ Tỉnh đến huyện và xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chính sách của Nhà nước, hỗ trợ cho NCN tham gia BHYT. Do vậy, sau khi Dự án kết thúc, địa phương vẫn tiếp tục vận động và NCN tiếp tục tham gia BHYT.

Nếu tính chỉ tiêu Kế hoạch của CPMU về tỉ lệ NCN tham gia BHYT của Dự án thì không đạt (chỉ tiêu CPMU, ≥ 50%/NCN tham gia BHYT), nhưng qua khảo sát ý kiến của các Nhà quản lý, cơ quan BHXH và NCN. Nếu được Nhà nước hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ BHYT thì NCN sẽ tham gia BHYT đạt tỷ lệ từ ≥50%. Lý do, đưa ra chỉ tiêu này là do dự án đã tác động đến các cấp Chính quyền, Ban chỉ đạo vận động NCN tham gia BHYT cấp huyện, thị và xã phường có được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và NCN hiểu được nghĩa vụ quyền lợi của mình, tự giác tham gia BHYT để tiếp cận dịch vụ y tế khi ốm đau bệnh tật.

2. Hỗ trợ kinh phí mổ tim cho người lớn và trẻ em

Thực hiện mục tiêu Dự án về việc hỗ trợ người nghèo, NCN, người khó khăn đột xuất, lang thang cơ nhỡ và mổ tim trẻ em, người lớn đã được chính quyền và cộng đồng nhiệt tình ủng hộ.

Trước khi có Dự án, trẻ em được mổ tim hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp. Khi có Dự án hỗ trợ hầu hết trẻ em đều được khám sàng lọc và được mỗ tim. Dự án đã hỗ trợ cho địa phương giải quyết được cơ bản những trường hợp bệnh tim bẩm sinh và mắc phải của trẻ em và cả người lớn. Gia đình có bệnh nhân được dự án và Nhà nước hỗ trợ kinh phí mổ tim đã cứu sống hàng trăm trẻ em và người lớn mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua cái chết mang lại hạnh phúc cho bản thân gia đình và xã hội.

Ý nghĩa, Một là Dự án đã hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo, đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, mà trước nay họ phải đối mặt với nghèo khổ vì bệnh tật. Hai là, Dự án đã hỗ trợ tích cực cho địa phương và cộng đồng, tạo điều kiện cho người nghèo, NCN mắc bệnh hiểm nghèo được tiếp cận với dịch vụ y tế kỹ thuật cao được Chính quyền, gia đình xã hội quan tâm ủng hộ đặc biệt. Do vậy, sau khi Dự án kết thúc, địa phương vẫn tiếp tục vận động Chính quyền và các nhà mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em và người lớn trong tỉnh Đồng Tháp.

III. Bài học kinh nghiệm

1. Tiểu thành phần A2: Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo thanh toán chi phí KCB kỹ thuật cao.

Ban QLDA Tỉnh, tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế, và soạn thảo ban hành Quy trình để thực hiện, trong Quy trình này Ban QLDA Tỉnh phối hợp với các Sở ngành (Sở LĐTB&XH, BHXH, Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Kho bạc nhà nước, Sở tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức Hội nghị liên ngành thống nhất, xác định mục tiêu, đối tượng, cơ chế hỗ trợ, mức hỗ trợ viện phí, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực ở huyện, thị, thành phố và sơ tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Dự án.

2. Tiểu thành phần A3: Hỗ trợ người cận nghèo (NCN) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

- Ban QLDA Tỉnh, tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế soạn thảo ban hành Quy trình để thực hiện thí điểm hỗ trợ 30% mệnh giá BHYT cho người cận nghèo 5 xã/5 huyện, đạt được kết quả khả quan, trên 60% NCN tham gia BHYT. Sau đó, Ban QLDA họp rút kinh nghiệm để triển khai chính thức trong toàn Tỉnh Kế hoạch hỗ trợ NCN tham gia BHYT cho các năm 2009, 2010, 2011.

- Thành lập Ban chỉ đạo vận động NCN tham gia BHYT cấp Tỉnh, huyện và xã. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Ngành liên quan để giải quyết những vấn đề khó khăn bất cập và thống nhất phối hợp thực hiện.

- Phối hợp chặt chẻ có hiệu quả của các Sở Ngành liên quan và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Chính quyền địa phương, từ Tỉnh đến huyện thị và xã phường cùng phối hợp thực hiện.

          - Tăng cường công tác truyền thông vận động NCN tham gia BHYT phải thường xuyên, đa dạng và phong phú với nhiều hình thức như: nhịp cầu y tế, Đài phát thanh và truyền hình, chuyên mục sức khỏe, tọa đàm, phóng sự, câu chuyện truyền thanh, bướm truyền thông có nội dung về quyền lợi và nghĩa vụ của người thuộc hộ cận nghèo khi tham gia BHYT.

          - Tổ chức nhiều lớp Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, vận động NCN tham gia BHYT cho đại lý thu, cộng tác viên xã, phường.

                - Quan tâm và hỗ trợ hoa hồng cho đại lý thu, cộng tác viên xã, phường, đảm bảo chi phí đi lại và thù lao cho đối tượng này.

 

Trên đây, là nội dung báo cáo tham luận thành phần A, Dự án “Hỗ trợ Y tế vùng ĐBSCL” tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2007-2011. Ban QLDA xin chân thành cám ơn sự quan tâm của nhà tài trợ WB, CPMU luôn quan tâm giúp đỡ cho địa phương đặc biệt là hỗ trợ cho người nghèo, NCN tham gia BHYT, tạo điều kiện giúp người nghèo, NCN tiếp cận được dịch vụ y tế kỹ thuật cao, góp phần chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh.

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung