Thứ 4, 20/10/2008
Skip Navigation Links
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm  (16/05/2012)
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã làm tham mưu cho U ỷ ban dân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm như Chỉ thị 1538/CT-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2010 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 về việc tăng cương công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo nguy cơ ngộ độc. Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc vận động ký cam kết không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm đối với các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn sẵn.

   

                TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

                                 VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

                                                          Tiến sĩ Lưu Hoài Chuẩn

                                                          BSCKI Đỗ Xuân Hồng

Công tác chỉ đạo.

Công tác chỉ đạo của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và thành phố bao gồm các hoạt động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đây là nhiệm vụ mà các chi cục các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt. Thống kê ở 45 tỉnh, thành phố cho thấy số lượng văn bản chỉ đạo hướng dẫn về an toàn vệ sinh thực phẩm được ban hành rất nhiều, rất phong phú, có nội dung đầy đủ, cụ thể trong tất cả các lĩnh vực của nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể trong năm 2010, các tỉnh trên đã có 153 Quyết định, chỉ thị, 239 công văn, 209 kế hoạch về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm đều tổ chức Hội nghị triển khai, Hội nghi ban lãnh đạo liên ngành về ATVSTP.

Ở thành phố Hà Nội, công tác chỉ đạo về an toàn vệ sinh thực phẩm rất được quan tâm, trước hết là việc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chú trọng kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm từ thành phố tới các quận, huyện; xã, phường. Ban chỉ đạo cấp thành phố có 33 thành viên, có 29 ban chỉ đạo tuyến quận, huyện; 577 ban chỉ đạo tuyến xã, phường. Các  Quyết định thành lập các ban chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong năm 2010 đã ban hành 33 văn bản chỉ đạo chung về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong đó có Quyết định rất quan trọng số 17/2010/QĐ-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2010 về việc Ban hành Qui định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các sở cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiên công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế 76 văn bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 văn bản, Sở Công thương 12 văn bản, các ban ngành khác  12 văn bản.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban Chỉ đạo 24/24 quận, huyện, 314/322 xã phường được kiện toàn. Thành phố, 20 quận huyện, 257 xã phường tổ chức Hội nghị ban chỉ đạo liên ngành 6 tháng và hàng năm. Thành phố, 24 quận huyện, 301 xã phường có ban hành các quyết định, chỉ thị vế an toàn vệ sinh thực phẩm, 24 quận huyện, 321 xã phường có kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ở tỉnh Quảng Trị, trong năm 2010, Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 994/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo liên ngành An toàn Vệ sinh thực phẩm do đồng chí Phó chủ tịch làm trưởng Ban. Ở tất cả các huyện, thị và thành phố cũng thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng chí phó chủ tịch huyện làm trưởng Ban; Ngoài ra tham mưu giúp Sở Y tế trình UBND tỉnh các văn bản: Quyết định đoàn thanh tra liên ngành trong đó có đồng chí Chi Cục trưởng ATVSTP tham gia, tham mưu ban hành quyết định phân cấp quản lý sản xuất kinh doanh; Lập kế hoạch chỉ đạo của liên ngành triển khai các hoạt động đạt hiệu quả, công tác thanh kiểm tra liên ngành cũng được đẩy mạnh, có trọng tâm hơn, trách nhiệm và nhiệm vụ giữa các đơn vị trong công tác quản lý hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm giảm được sự chồng chéo. Tham mưu soạn thảo Ban hành quy chế phối hợp liên ngành do Sở Y tế chủ trì bao gồm các cơ quan như: Công an (cảnh sát môi trường), Chi Cục quản lý nông lâm, Thuỷ sản, quản lý thị trường, thường trực và thư ký do Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ở tỉnh Bình Dương, Uỷ ban nhân tỉnh đã thành lập BCĐ liên ngành do lãnh đạo UBND làm trưởng ban. Ban chỉ đạo 7/7 huyện, 91/91 xã phường được thành lập.  Hàng năm có hội nghị BCĐ về ATVSTP tại tất cả các xã và huyện. 

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã làm tham mưu cho U ỷ ban dân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm như Chỉ thị 1538/CT-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2010 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 về việc tăng cương công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo nguy cơ ngộ độc. Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc vận động ký cam kết không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm đối với  các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn sẵn.

Ở tỉnh Hưng Yên, ban chỉ đạo ATVSTP các cấp đã được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức phong phú và  hiệu quả tốt. Ban chỉ đạo do đồng chí phó chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban,các ngành như nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, khoa học công nghệ, công an, Thông tin văn hóa, các ngành đoàn thể tham gia trong đó y tế làm phó ban thường trực, chi cục chịu trách nhiệm chính trong đội kiểm tra liên ngành và đội thẩm định.

Ở Quảng Trị, cán bộ Chi Cục đã tham gia đào tạo cho cán bộ tuyến huyện được 23 lớp, bao gồm: Thanh tra hậu kiểm, Lấy mẫu, điều tra ngộ độc; cho tuyến xã được 4 lớp: điều tra thực trạng kinh doanh thực phẩm, cho Hội phụ nữ xã về ATVSTP, kiến thức ATVSTP, luật.

1-    Công tác thanh tra, kiểm tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm có vai trò rất quan trọng. Vì vậy các địa phương đã rất coi trọng thực hiện nhiệm vụ này. Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố cũng như Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã xác định rõ mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra là nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước và chủ động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Nâng cao hơn nữa ý thức của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về công tác đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các tỉnh đã tổ chức kiểm tra có trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, những vi phạm về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm có các quyết định xử lý nghiêm minh, triệt để các cơ sở vi phạm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nội dung kiểm tra là xem xét các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; Giấy chứng nhận sức khỏe và tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người sản xuất; Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm,nguồn gốc, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Tài liệu quảng cáo, ghi nhãn sản phẩm... Theo thống kê của 51 tỉnh, thành phố , trong năm 2010 đã có 462 đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh, 1.615 đoàn tuyến huyện, 11.515 đoàn phối hợp tuyến huyện và xã đi thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh  thực phẩm

Ở Hà Nội, công tác thanh tra kiểm tra ATVSTP đã được triển khai thường xuyên từ thành phố đến quận, huyện; xã, phường. Các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm về ATVSTP.

Trong năm 2010 đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành Tết nguyên đán, 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tháng hành động vì chất lượng VSATTP,  2 đoàn thanh tra kiểm tra thường xuyên, tăng cường kiểm tra các cơ sở phục vụ Đại hội Đảng XI, kỳ họp thứ 9 Quốc Hội XII và lễ hội trên địa bàn. Tổng cộng có 1.665 đoàn thanh kiểm tra cả tuyến thành phố và huyện, xã.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra 30 lượt ở 24 quận huyện về công tác quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, hỗ trợ được cho việc đề ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước của các sở, các quận huyện.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong các dịp lễ, tết tại các nơi vui chơi, giải trí có phục vụ ăn uống; Giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm trong các Hội nghị lớn được tổ chức tại thành phố như Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, Triển lãm quốc tế về du lịch thành phố Hồ Chí Minh; Lễ hội “Ngôi nhà Hà Lan tại công viên 23/9”...

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm còn tổ chức kiểm tra việc xây dựng khu thức ăn đường phố điểm năm 2010, kiểm tra thực địa tại 7 quận huyện 1, 6,11, Tân Bình, Bình Thạnh, Cần Gìơ, Bình Chánh.

Công tác thanh tra, Ngành y tế đã thanh tra 25.432 cơ sở, phát hiện 3.940 cơ sở có vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, đình chỉ hoạt động 145 cơ sở, xử phạt 6.457.257.000 đồng. Trong đó có một số đợt thanh tra chuyên đề như: Thanh tra Sở Y tế thanh tra 25 cơ sở, phát hiện 20 cơ sở vi phạm, phạt 153.750.000 đồng, tiêu hủy 916 kg gia vị, bột ớt, hạt dưa có RhodamineB;

Thanh tra 298 cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp thức ăn sẵn, phát hiện 81 cơ sở 27,8% vi phạm, đình chỉ hoạt động 10 cơ sở, phạt 281.000.000 đồng.

Công tác thanh kiểm tra: Tổ chức 18 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó liên ngành 4 đoàn, ngoài công tác thanh tra ATVSTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể còn tổ chức thanh tra phục vụ lễ hội, đám cưới, hội nghị, hội chợ… Nội dung giám sát: Điều kiện ATVSTP, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con ngưới và các nội dung thuộc quyết định 41/2005/QĐ – BYT;

Ở tỉnh Quảng Trị, trong năm 2010, đồng chí Chi Cục trưởng đã trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra 2 lần các cơ sở, các cán bộ của Chi Cục thường xuyên tham gia thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh tiêu dùng, cơ sở dịch vụ ăn uống, nội dung thanh tra, kiểm tra về chất lượng ATVSTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời thường xuyên thanh kiểm tra tuyến dưới.

Việc thanh kiểm tra công tác ATVSTP được phối hợp với các Ban ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi Cục quản lý chất lượng sản phẩm, Chi Cục quản lý thị trường, Chi Cục đo lường chất lượng của tỉnh, Công an (cảnh sát môi trường), Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

Về năng lực của cán bộ thuộc chi Cục trong việc thực hiện thanh kiểm tra đảm bảo tốt vì được học nghiệp vụ thanh tra, đáp ứng được nhu cầu có bài bản,

Ở tỉnh Bình Dương, trong năm 2010 tại địa bàn tỉnh Bình Dương có tổ chức 996 đoàn kiểm tra thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng số 834 đoàn liên ngành. Riêng tại Chi cục gồm có 19 đoàn và với 9 đoàn liên ngành.

Hàng năm có thanh tra hậu kiểm của Ban chỉ đạo ATVSTP do phó chủ tịch tỉnh ký duyệt, Sở Y tế hình thành các Ban ngành để kiểm tra, thanh tra.

Qua quá trình thanh kiểm tra trên thì  có một số kết quả đáng ghi nhận về ATTP tại địa bàn tỉnh Bình Dương như:

Cơ sở sản xuất chế biến TP đạt là 727/1.106 chiếm 65.73%

Cơ sở kinh doanh tiêu dùng đạt 2.313/3.220 chiếm 71.83%

Cơ sở dịch vụ ăn uống 9.627/13.914 cơ sở đạt chiếm 69.44%

191 cơ sở bị cảnh cáo, với 142 cơ sở bị phạt tiền tổng cộng là 157.650.000đ; cùng với đó là 32 cơ sở bị hủy sản phẩm, 2 cơ sở bị đóng cửa …

Ở thị xã Thủ Dầu Một, Công tác kiểm tra, giám sát về ATVSTP thuộc địa bàn trong năm 2010 đã thực hiên tốt   đã  kiểm tra: 709 cơ sở,  432 đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó,cơ sở sản xuất:  88 đạt 53, Đại lý thực phẩm 52 đạt 32, Dịch vụ ăn uống 569 đạt 338

Phối hợp liên ngành kiểm tra ATVSTP gồm  Phòng Y tế, Quản lý thị trường, Công an, Thú y trong dịp Tết Nguyên đán và Rằm tháng giêng :  60 cơ sở (đạt  08), đợt Tháng Hành động ATVSTP : 32 cơ sở (đạt 4), đợt Tết trung thu : 24 cơ sở (đạt  3), kiểm tra 24 bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, 16 cơ sở nước uống đóng chai, đóng bình (đạt 1)...

Số lượt và đoàn thanh tra tuyến xã: 161 đoàn, trong đó chuyên ngành là 48 đoàn, có 13 đoàn liên ngành; Riêng Chi Cục tổ chức 6 đoàn: Liên ngành 2, Chi Cục 4.

Ở tỉnh Hưng yên, Công tác thanh, kiểm tra năm 2010 tỉnh tổ chức 9 đoàn kiểm tra 3 đợt tết nguyên đán, tết trung thu, tháng hành động ATVSTP, huyện tổ chức kiểm tra 30 lượt, xã tổ chức kiểm tra 486 lượt, với 1172 cơ sở sản xuất chế biến được kiểm tra 1.900 cơ sở đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 76,79%, kiểm tra 1.743 cơ sở kinh doanh có 1.380 đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 79,19%, kiểm tra 1.650 cơ sở  dịch vụ ăn uống, có 1160 đơn vị đạt yêu cầu chiếm tỷ lệ 70,30 %

Đồng chí giám đốc nhận xét: công tác thanh, kiểm tra có nhiều thuận lợi, các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp rất tốt, kinh phí,phương tiện cho hoạt động kiểm tra của tỉnh bảo đảm đầy đủ . Tuy nhiên cũng  không ít những khó khăn,chi cục mới thành lập nên cán bộ theo dõi chưa nắm hết danh sách và vị trí các đơn vị, cơ sở sản xuất ,chế biến, kinh doanh thực phẩm, một số mẫu xét nghiệm trả lời chậm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý vi phạm, thiếu tính thời sự.

Ở 51 tỉnh, thành phố, số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm là 67.863, số lượt kiểm tra, thanh tra là 79.021, số cơ sở đạt là 57.480; Cơ sở kinh doanh tiêu dùng lần lượt là 176.847 – 213.699 – 175.817; Cơ sở dịch vụ ăn uống lần lượt là 225.899 – 272.543 – 207.735;  Bếp ăn tập thể  lần lượt là 784 – 750 – 511

Biểu đồ 17: Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra

 

3 - Công tác thông tin truyền thông

Công tác truyền thông là một kênh rất quan trọng nhăm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Ngành Y tế đã phối hợp với các sở ngành đoàn thể như sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Công thương, tổ chức các cuộc họp báo, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Đài phát thanh truyền hình  đưa tin và các  bài phóng sự về VSATTP với các nội dung: tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm, cách bảo quản thực phẩm, cách sử dụng chất phụ gia. Tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông với chủ đề: Sản xuất – kinh doanh – sử dụng thực phẩm theo Luật ATTP.

Thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng ATVSP đã nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của BCĐ VSATTP các cấp, các tổ chức xã hội trong công tác ATVSTP. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cảnh báo thực phẩm nguy cơ không an toàn, kịp thời phản ánh thực trạng công tác ATVSTP trên địa bàn, kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết về các biện pháp chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Công tác này đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần hình thành thói quen tốt về ATVSTP của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, … tạo ra một phong trào toàn dân tham gia công tác bảo đảm ATVSTP.

Theo các bảng thống kê về công tác thông tin, truyền thông của các tỉnh, thành phố cho thấy các địa phương đã rất quan tâm thực hiện công tác này; Các hình thức truyền thông  ở cả  tuyến tỉnh, huyện, xã nhiều nhất là phát thanh, truyền hình, báo, băng rôn, áp phích, tờ gấp, băng đĩa hình, băng ghi âm (Xem Phụ lục 18, 19, 20)

Ở Hà Nội,Trong năm 2010 ngành y tế  đã phát 248 550 tờ gấp, 12 840 quyển Tạp chí thực phẩm và đời sống và Bản tin AVSTP, sổ tay cộng tác viên, 11.160 sổ sách, 176 băng đĩa tuyên truyền ATVSTP. Tổ chức 278 lớp tập huấn VSATTP cho 16.165 người là cán bộ BCĐ ATVSTP 29 quận, huyện, 577 xã phường, mạng lưới cán bộ làm công tác ATVSTP, cán bộ các ban ngành đoàn thể và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình xây dựng phóng sự, tin bài về ATTP. Phối hợp với Hội phụ nữ và Hội Nông dân tổ chức hội thi cấp cơ sở tuyên truyền ATVSTP.

Tổ chức tập huấn và ký cam kết đảm bảo VSTP cho 40 chủ khách sạn phục vụ các hội nghị lớn trên địa bàn thành phố.

Thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng ATVSTP đã nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của BCĐ ATVSTP các cấp, các tổ chức xã hội trong công tác ATVSTP. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cảnh báo thực phẩm nguy cơ không an toàn, kịp thời phản ánh thực trạng công tác ATVSTP trên địa bàn thành phố, kịp thời cung cấp những thông tin cần tiết về các biện pháp chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Công tác này đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần hình thành thói quen tốt về ATVSTP của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, … tạo ra một phong trào toàn dân tham gia công tác bảo đảm ATVSTP.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm  đã triển khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATVSTP trên địa bàn. Năm 2010, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, các sở, các địa phương quận huyện, xã phường đã đồng loạt tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm” bằng nhiều hình thức thông tin tuyên truyền như phân phối 410 băng đĩa, băng ghi âm, 16.094 tranh, áp phích, 65.545 tờ rơi, 1.146 băng rôn, tổ chức 732 buổi nói chuyện về an toàn vệ sinh thực phẩm với 70.828 người tham dự.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Hội y tế công cộng tổ chức Hội trợ - Triển lãm “Thực phẩm: dinh dưỡng và an toàn” với sự tham gia của 70 đơn vị thực phẩm đạt yêu cầu về điều kiên ATVSTP. Phối hợp với kênh truyền hình O2TV, HTV, Báo Sài Gòn giải phóng…thực hiện 37 chương trình phóng sự tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các ngành khác cũng rất tích cực thực hiện công tác thông tin truyền thông, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã tổ chức 19.633 buổi phát thanh, treo 1.174 băng rôn, phát hành 248.660 tờ bướm, 104 đĩa tuyên tryền. Ngành Công thương phát hành 40.000 tờ rơi với nội dunng tuyên truyền kiến thức về kinh doanh thực phẩm an toàn…

 Ở Bình Dương,  việc tuyên truyền làm suốt năm từ tết nguyên đán (lễ phát động, tháng hành động từ 14/5-15/5;  tuyên truyền theo những chuyên đề làm rất nhiều, có tập huấn cho Ban chỉ đạo tại huyện, xã phường. Trong đó có tổ chức hoạt động lễ phát động Tháng hành động vì  chất lượng VSATTP gồm 26 buổi tại tuyến xã với 2.203 người tham dự; 6 buổi tại tuyến huyện với 1.529 người tham dự và 1 buổi tại tuyến tỉnh với 725 người tham dự; Bên cạnh đó hoạt động tuyên truyền còn bao gồm nói chuyện, tập huấn và hội thảo cũng như phát thanh về chuyên đề ATVSTP tại tất cả các huyện, xã.

Cán bộ chuyên môn tuyến tỉnh tập huấn cho cán bộ tuyến huyện, xã và mỗi xã có 1 cộng tác viên và hàng năm đều có tập huấn cho các tuyến, mỗi năm đều đưa tin lên đài truyền hình tỉnh và báo từ 20 đến 50 bài. Các cơ sở SXKD thực phẩm đều được tập huấn đều đặn hàng năm và đều lưu giữ nhưng thông tin và email để có văn bản bổ sung hướng dẫn những chỉ thị mới. Những sản phẩm truyền thông về VSATTP tại địa bàn rất đa dạng bao gồm băng rôn, khẩu hiệu, áp  phích, tờ gấp, băng đĩa hình, băng đĩa âm …

Chủ yếu tuyên truyền trên loa đài, tập huấn tại trạm, tại xã thì do UBND xã phường chủ trì, trên mọi phương tiện tuyên truyền đều do ký duyệt của UBND.

Ở thị xã Thủ Dầu Một, hình thức tuyên truyền: Phát thanh trên hệ thống loa, đài; mở các lớp tập huấn kiến thức ATVSTP, phát 2.979 tờ rơi tuyên truyền cho Phòng GD-ĐT, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên...

Riêng 5 phường điểm Phú Cường, Hiệp Thành, Phú Hòa, Phú Thọ và Phú Lợi đã tổ chức 45 buổi nói chuyên chuyên đề về ATVSDTP với 1.716 người dự; thực hiện 64 đợt tuyên truyền lưu động tại địa phương kết hợp phát 4.015 tờ rơi tuyên truyền.

Theo chỉ đạo của Trưởng BCĐ ATVSTP thị xã, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lồng ghép trong hoạt động của đơn vị, tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011”, cụ thể:

Phòng Y tế - Quản lý thị trường - Thú y, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP thị xã tiến hành thanh, kiểm tra ATVSTP  đợt “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2011

Phòng Giáo dục, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong giáo viên và học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường xung quanh; đảm bảo ăn chín, uống sôi, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp Trung tâm Y tế thị xã kiểm tra định kỳ ATVSTP tại các bếp ăn tập thể trong các trường mầm non và các căn tin trên địa bàn.

 Hội LHPN từ thị xã đến xã, phường phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền đợt cao điểm hưởng ứng tuần lễ, tháng ATVSTP, những điều cần biết về vệ sinh an toàn thực phẩm: 105 cuộc với 8.258 lượt người dự. Hưởng ứng tháng Hành động vì chất lượng VSATTP:

80 chị tham gia Lễ phát động tại sân vận động Gò Đậu.

Tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động tại 14 cơ sở Hội: 42 cuộc với 1.803 người dự.

Chọn 5 phường điểm (Phú Cường, Hiệp Thành, Phú Hòa, Phú Thọ và Phú Lợi) làm điểm mittinh ra quân với 375 người tham dự; Các cơ sở Hội còn lại đồng loạt ra quân với 1.046 người tham dự.

Phòng LĐTBXH, chỉ đạo các doanh nghiệp đang trú đóng trên địa bàn hưởng ứng chiến dịch “Tháng hành động vì chất lượng ATVSTP năm 2011”, hướng dẫn các doanh nghiệp có căng tin, bếp ăn tập thể liên hệ Trung tâm Y tế thị xã tập huấn kiến thức ATVSTP, khám sức khoẻ...

Phòng Văn hóa và Thông tin, chỉ đạo Đài truyền thanh thị xã và các xã, phường thường xuyên phát thanh đưa tin, bài, bài tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Trong “Tháng hành động vì chất lượng ATVSTP năm 2011”, Phòng VH-TT đã tổ chức trang trí xe tuyên truyền phục vụ công tác tuyên truyền về ATVSTP  trên khắp 14 xã, phường và tuyên truyền trên bảng quảng cáo điện tử.

Đài Truyền thanh thị xã, thực hiện lồng ghép phát thanh tuyên truyền về ATVSTP trong chương trình phát thanh chuyên đề “Dân số - Sức khỏe và Gia đình” và các chương trình thời sự hàng ngày (ngày 03 buổi), kết quả: 12 chuyên đề phát thanh, thời lượng: 30 giờ. Thực hiện viết 12 tin, bài viết tuyên truyền phản ánh kết quả công tác tuyên truyền ATVSTP, giúp mọi tầng lớp nhân dân biết và cùng có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ATVSTP.

Ở Quảng Trị, hoạt động truyền thông giáo dục thực hiện  bằng tuyên truyền qua hệ thống truyền hình, tuyền thanh, băng đĩa, nói chuyên, tờ rơi, áp phích, lập trang Web, tổ chức thi tìm hiểu về ATVSTP có 80 trường học phổ thông  tham gia. Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tập huấn tại xã, phường; Trung tâm y tế phổ biến luật để thực hiện công tác truyền thông.

Ở Hưng Yên, Công tác tuyên truyền, giáo dục, Chi cục đã phối hợp với các ngành tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về ATVSTP dưới nhiều hình thức

Tập huấn tuyến tỉnh 56 buổi với 3.501 người tham gia, huyện 24 buổi với 1.300 người tham gia,  tổ chức tại xã 60 buổi 12.916 người tham gia, nói chuyện chuyên đề cho đoàn viên công đoàn sở xây dựng , sở y tế, đoàn thanh niên tỉnh 11 buổi , huyện 20 buổi, xã 304 buổi với trên 3.000 lượt người tham gia.

Phối hợp đài phát thanh, truyền hình, tỉnh phát 10 buổi, 10 huyện là 305 buổi,  161 xã , phường 4.497 buổi. viết 38 bài báo cấp tỉnh, in 6 băng đĩa, hàng nghìn tranh áp phích, băng zôn khẩu hiệu, tờ rơi.

Một giám đốc TTYT cho biết “Công tác tuyên truyền có nhiều cố gắng,  Nhưng chưa đáp ứng được nhiệm vụ do thiếu khá nhiều cán bộ có kiến thức và năng lực đặc biệt là tuyến huyện và tuyến xã, không chủ động tổ chức các buổi tập huấn mà phải mời tuyến tỉnh về hỗ trợ, hoặc  có kinh phí đến đâu làm đến đó.”

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra cũng như công tác thông tin truyền thông đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Ở 5 tỉnh thành nghiên cứu thực địa các vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra không nhiều, số người tử vong rất ít. Trong tình hình rất phức tạp, quản lý rất khó khăn đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thì đây là một kết quả được đánh giá rất cao.

Ở thủ đô Hà Nội, thành phố trên 6.000.000 người với hàng vạn cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhưng trong năm 2010 chỉ để xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm lớn, 36 người mắc, không có người tử vong.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, trên một địa bàn rộng lớn với trên 6.000.000 dân, nhưng trong năm 2010 cũng chỉ để xảy ra 13 vụ ngộ độc lớn, 734 người mắc, không có trường hợp nào tử vong.

Ở Bình Dương  năm 2010 chỉ xảy ra  2 vụ ngộ độc lớn 108 người mắc. Trong đó 1 vụ ngộ độc  do vi sinh vật, 67 người mắc, 1 vụ ngộ độc thực phẩm do thực phẩm biến chất, 41 người mắc và không có tử vong. Hầu hết các huyện như Ba Vì, Chương Mỹ thuộc Hà Nội; Kim Đông. Khoái Châu thuộc Hưng Yên; Lao Bảo, Đông Hà thuộc Quảng Trị trong năm 2010 không có vụ ngộ độc lớn xẩy ra.

4- Công tác cấp giấy chứng nhận, quản lý công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Công tác cấp giấy chứng nhận, quản lý công bố tiêu chuẩn sản phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố.

Ở Hà Nội, Ban chỉ đạo  ATVSTP các cấp đã làm tốt công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP.

Các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm về ATVSTP. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra đạt ATVSTP và đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP ở một số huyện còn thấp như Phúc Thọ (20,3%), Thanh Oai (26,6%), …, còn 31 xã thuộc 4 huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ chưa triển khai cấp giấy chứng nhận.

Trong năm 2010, toàn thành phố cấp mới 7.789 giấy chứng nhận cơ sở nđủ điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tích lũy 27.016/43.057 đạt 62,75%. Trong đó tuyến thành phố cấp mới 367, tích lũy 1.666/1727, đạt 96,5%. Tuyến quận huyện cấp mới 1.140, tích lũy 5.624/6.670, đạt 84,3%. Tuyến xã phường được cấp mới 5.991, tích lũy 19.726/34.662, đạt 56,9%. Công tác tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, đã cấp 1.549 giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, trong đó cấp mới 1.437, gia hạn 112, cấp mới 20 giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2010 ngành y tế đã cấp 6.102 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó cấp thành phố 2.650, cấp quận huyện 2.258, cấp xã phường 1.167. So với năm 2009 số cấp mới tăng 177%. Đến nay tổng số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là 38.832/58.197, đạt 66,72%. Trong đó số cơ sở bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là 9.331/13.404, đạt 70%. Ngoài ra trong năm 2010, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã cấp 3.392 gấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và 154 giấy chứng nhận hồ sơ quảng cáo cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ở Bình Dương,  cấp giấy chứng nhận đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ rất khó thực hiện, đặc biệt là thức ăn đường phố. Trong năm 2010  tại Chi cục đã cấp mới cho tổng cộng 247 cơ sở đủ điều kiện ATVSTP, trong đó Sản xuất, chế biến thực phẩm cấp mới 61, Kinh doanh thực phẩm cấp mới 11, Kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp mới 166, Kho lạnh cấp mới 5.

Ở Hưng Yên, năm 2010 toàn tỉnh cấp mới 56 cơ sở đủ điều kiện VSATTP trong đó tuyến tỉnh cấp 11 cỏ sở, huyện cấp được 35 cơ sở, xã 10 cơ sở được cấp, lũy kế đến nay chi cục chưa có con số cụ thể.

Hoạt động quản lý công bố tiêu chuẩn sản phẩm và quảng cáo sản phẩm. Năm 2010 công bố tiêu chuẩn 150 loại sản phẩm, gia hạn 3 loại sản phẩm.

Theo ý kiến  của trưởng phòng tuyên truyền công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP và hoạt động công bố tiêu chuẩn sản phẩm có một số khó khăn:

- Lũy kế các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP toàn tỉnh chưa cụ thể, hiên tại chi cục đang tổ chức điều tra, thống kê lại.

- Phòng cấp phép thiếu cán bộ (hiện tại có 2 cán bộ, chưa có trưởng phòng)

Khi thẩm định phải tổ chức đủ thành phần theo quyết định, hồ sơ thụ lý hoàn chỉnh gủi sở xin quyết định cho nên thường chậm >15 ngày ( qui định 15 ngày)

- Một số chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh chưa nắm được thủ tục hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng nhận, một số không thấy cần thiết có giấy chứng nhận chỉ khi  thanh kiểm tra  chủ cơ sở mới thấy cần.

Thống kê ở tuyến xã thuộc 28 tỉnh, thành phố tình hình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

Các cơ sở SX, chế biên thực phẩm cấp mới 2.808, tích lũy 4.779

Các cơ sở kinh doanh cấp mới 5.464, tích lũy 14.755

Các đơn vị dịch vụ ăn uống cấp mới 10.110, tích lũy 23.150

Các đơn vị bếp ăn tập thể cấp mới 194, tích lũy 749

Các đơn vị thức ăn đường phố cấp mới 5.958, tích lũy 15.827.

 Thống kê ở tuyến huyện thuộc 47 tỉnh, thành phố tình hình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

Các cơ sở SX, chế biến thực phẩm cấp mới 3.918, tích lũy 11.639.

Các cơ sở kinh doanh cấp mới 6.126, tích lũy 16.684.

Các đơn vị dịch vụ ăn uống cấp mới 7.334, tích lũy 24.059.

Các đơn vị bếp ăn tập thể cấp mới 875, tích lũy 3.110

Các đơn vị thức ăn đường phố cấp mới 1.692, tích lũy 3.690

 Thống kê ở tuyến tỉnh thuộc 51 tỉnh, thành phố tình hình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm cấp mới 1.756, tích lũy 6.450

Các cơ sở kinh doanh cấp mới 2.885, tích lũy 4.767

Các đơn vị dịch vụ ăn uống cấp mới 2.438, tích lũy 6.472

Các đơn vị bếp ăn tập thể cấp mới 373, tích lũy 1.296

Các đơn vị thức ăn đường phố cấp mới 46 tích lũy 140.

5- Các yếu tố bảo đảm cho các hoạt động trên đây gồm:

  Tổ chức và nhân lực

Mô hình tổ chức về an toàn vệ sinh thực phẩm ở 5 tỉnh, thành phố nghiên cứu thực địa cũng như ở các tỉnh, thành phố điều tra theo gửi phiếu thì  các địa phương đều có Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức của Chi cục gồm có 4 phòng:

                   - Phòng hành chính tổng hợp

                   - Phòng thanh tra, hậu kiểm

                   - Phòng cấp phép, đăng ký và chứng nhận sản phẩm

                   - Phòng truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm

Nhân lực thấp nhất là 11 cán bộ, nhiều nhất là 22 cán bộ, trong đó cán bộ có trình độ từ đại học trở lên là 70%, cán bộ có trình độ cao đẳng, trung học là 22 %.

Ở Hà Nội, nhân lực của Chi cục hiện biên chế 22 người, 7 người hợp đồng, bao gồm 1 chi cục trưởng, 2 phó chi cục trưởng , 8 trưởng phó phòng các phòng chức năng và các cán bộ chuyên môn, trong đó có  1 tiến sỹ, 7 thạc sỹ, 5 bác sỹ.

Ở tỉnh Hưng Yên, Chi cục  biên chế 17 cán bộ, gồm Chi Cục trưởng, các trưởng, phó phòng, cán bộ chuyên môn, trình độ cán bộ có 1 BS, 12 cán bộ đại học chuyên ngành vi sinh, kỹ sư thực phẩm, 1 cán bộ đại học luật, 1 kỹ sư kinh tế, 1 trung cấp dược, 1cao đẳng kế toán.

Ở Tỉnh Quảng Trị, nhân lực của chi cục có 11 trên biên chế 20,  còn thiếu 9, hiện chưa tuyển dụng được vì chưa có cán bộ được đào tạo chuyên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm; trong số 11 cán bộ thì có 10 cán bộ trình độ Đại học trở lên, hầu hết đội ngũ cán bộ trẻ, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ.

Tình hình chung nhân lực của 50 tỉnh, thành phố, tổng số cán bộ có 1.477 người, trình độ đại học trở lên 516 chiếm 43,8%;  trung học, cao đẳng 202 chiếm 17,1%. Trong đó Hà Nội, Đà Nẵng là địa phương có số cán bộ nhiều nhất, trên 50 người; Thanh Hóa, Bình Phước có trên 40 người; Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Nghệ An có dưới 20 cán bộ. Hầu hết cán bộ chi cục có trình độ đại học trở lên, (107/110)

                                          

Để thực hiện tốt các hoạt động VSATTP trên địa bàn, ủy ban nhân dân tỉnh thành lập:

- Ban chỉ đạo VSATTP: do đồng chí phó chủ tịch tỉnh làm trưởng ban, giám đốc Sở y tế làm phó ban thường trực, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm phó ban, các thành viên là cán bộ các ngành: Công thương, Khoa học công nghệ, Công an, Đài phát thanh truyền hình, báo tỉnh…có nhiệm vụ thông qua kế hoạch, chỉ đạo và đánh giá hoạt động thực hiện kế hoạch từng thời kỳ, từng địa bàn,

- Tổ thẩm định của tỉnh do Chi cục làm tổ trưởng, các thành  viên gồm trưởng phòng nghiệp vụ y, cán bộ thanh tra sở,cán bộ phòng truyền thông và cán bộ phòng đăg ký làm thư ký.Nhiệm vụ thẩm định các điều kiện đảm bảo thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP.

Ở tuyến huyện, hiện nay có hai mô hình chính: Ở những huyện Trung tâm y tế đã chia tách, tổ chức về an toàn vệ sinh thực phẩm có Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, có biên chế từ 4-6 cán bộ như ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội khoa ATVSTP biên chế 5 cán bộ, trình độ chuyên môn có 1 BS và  4 y sỹ, phối hợp có 2 kỹ thụật viên khoa xét nghiệm trực  thuộc TTYT huyện. Huyện Ba Vì  khoa VSATTP biên chế 5 cán bộ, trình độ chuyên môn có 1 BS, 1 y sỹ, 1 kỹ sư vi sinh, 2 y tá ,phối hợp có 1 kỹ thụật viên khoa xét nghiệm trực  thuộc TTYT huyện.

Ở những huyện Trung tâm y tế bao gồm cả bệnh viện, tổ chức về an toàn vệ sinh thực phẩm có một tổ gồm hai cán bộ kiêm nhiệm, một cán bộ chuyên trách giữ vai trò thư ký của chương trình. Huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên,  tổ hoạt động về ATVSTP gồm 3 cán bộ, trong đó 1 BS là thư ký chương trình ATVSTP và 2 cán bộ kiêm nhiệm trong đó có một lãnh đạo Trung tâm y tế.  Huyện Khoái Châu tổ hoạt động về ATVSTP gồm 3 cán bộ, trong đó 1 cử nhân y tế công cộng là thư ký chương trình  và 2 cán bộ kiêm nhiệm.

Ở thị xã Thủ Dầu Một, số lượng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác ATVSTP của Trung tâm y tế có 3 cán bộ chuyên trách ATVSTP gồm: 1 CN.YTCC và 2 YS, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ ATVSTP, Trưởng khoa phụ trách chung và trực tiếp  xây dựng kế hoạch, báo cáo,  chỉ đạo các  xã, phường. 1YS Phó khoa phụ trách Kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành (kiểm tra liên ngành ATVSTP và kiểm tra liên ngành Thú y).  Một cán bộ phụ trách tess nhanh thực phẩm.

Tình hình chung tổ chức của tuyến huyện có hai tỉnh Yên Bái và Vĩnh Phúc có Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm, 49 tỉnh còn lại có khoa hoặc tổ an toàn vệ sinh thực phẩm, tổng số 2.570 người, trong đó có trình độ đại học trở lên 776, chiếm 30,2%; trung học, cao đẳng  1.536 chiếm 63,6%

 

 

Để thực hiện  các hoạt động VSATTP trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện thành lập:

- Ban chỉ đạo ATVSTP huyện có 15-19 thành viên do  Phó Chủ tịch huyện làm trưởng ban, trưởng phòng y tế là phó ban, các thành viên gồm trưởng khoa VSATTP, công an, quản lý thị trường, cán bộ phụ trách thú y, các đoàn thể của huyện. Nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch, phối hợp chỉ đạo các hoạt động đảm bảo công tác VSATTP.

- Đội thanh, kiểm tra VSATTP có  7-9 thành viên có các ngành công an, y tế, quản lý thị trường, thú y…tham gia do  trưởng phòng y tế làm đội trưởng.  Nhiệm vụ là thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến,  kinh doanh thực phẩm, đồ uống…theo kế hoạch và đột xuất trong năm, đồng thời hỗ trợ đội kiểm tra của các xã về công tác ATVSTP thực hiện đúng nội dung, nguyên tắc. Kinh phí hoạt động trích từ nguồn thu lệ phí ( theo Quyết định 80/BTC của Bộ tài chính: trích để lại 90% cho hoạt động), ngoài ra có nguồn của huyện hỗ trợ.

- Đội thẩm định của huyện gồm 5-7 thành viên do trưởng phòng y tế làm đội trưởng, nòng cốt là khoa ATVSTP của TTYT huyện. Nhiệm vụ là kiểm tra các điều kiện vệ sinh, nước, thành phần hóa lý, nhân lực… của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh giúp cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATVSTP.

Ở tuyến xã, hầu hết các trưởng TYT xã phụ trách công tác VSATTP, như ở huyện Ba vì, Hà Nội  có 33 trạm trưởng y tế xã phụ trách công tác ATVSTP, trình độ chuyên môn  có 12 BS và 21 y sỹ. Số cán bộ này hàng năm được tập huấn chuyên môn về công tác VSATTP như các văn bản mới liên quan, công tác xây dựng kế hoạch và kỹ năng truyền thông…

Để thực hiện nhiệm vụ an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã, Uỷ ban nhân dân  xã thành lập:

-  Ban chỉ đạo ATVSTP có khoảng 8-9 thành viên gồm cán bộ lãnh đạo các ngành y tế, công an, các đoàn thể do  Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Nhiệm vụ là phối hợp chỉ đạo các hoạt động VSATTP trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

-  Đội kiểm tra giám sát  có khoảng 3-5 thành viên do  trưởng TYT xã làm đội trưởng. Nhiệm vụ là kiểm tra giám sát các điều kiện đảm bảo ATVSTP của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh trên địa bàn được phân cấp .

Nhìn chung tổ chức và nhân lực của các Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã được chính quyền các cấp quan tâm xây dựng và bố trí nhân lực để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên từng địa bàn. Tuy nhiên phần lớn các Chi cục đều thiếu cán bộ, có nơi thiếu gần 50%. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội được biên chế 40, nhưng hiện có 22; Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị được biên chế 20, hiện chỉ có 11. Mặt khác, cán bộ của các Chi cục hầu hết chưa được đào tạo chuyên sâu về ATTP mà chỉ học qua những khóa học về ATTP khi còn học đại học. Từ năm 2011, Chi cục bắt đầu kết hợp tổ chức các đợt tập huấn 3 tháng về ATTP cho các cán bộ tuyến tỉnh và huyện và cấp chứng chỉ, trước đây các cán bộ chỉ tham gia các khóa học ngắn ngày của Cục ATVSTP.

Cán bộ làm công tác ATVSTP của các tuyến còn thiếu và trình độ quản lý chuyên môn về ATVSTP còn hạn chế so với khối lượng và yêu cầu công việc phải thực hiện trên địa phương. Hiện tại các huyện chỉ có khoa ATTP thuộc Trung tâm y tế huyện, mỗi khoa có từ 3 - 5 cán bộ. Hoặc có tổ an toàn vệ sinh thực phẩm phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm. Cán bộ của tuyến huyện cũng chưa được đào tạo chuyên sâu về ATVSTP mà chỉ được tham gia các khóa ngắn ngày do Chi cục tổ chức. Tuyến xã,phường thì chưa có cán bộ chuyên trách về ATVSTP mà chỉ có kiêm nhiệm.

Một giám đốc chi cục cho biết “cán bộ chuyên môn về ATVSTP thiếu , đặc biệt là cán bộ tuyến huyện và xã , mỗi huyện thực sự chỉ có 1/2 đến 1/3 biến chế hoạt động chuyên về ATVSTP và hầu hết chưa được đào tạo chuyên môn về ATVSTP. Để có đủ nhân lực và tổ chức phù hợp đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ ,Chi cục cần khoảng 50 cán bộ và thành lập thêm trung tâm kỹ thuật ATVSTP làm các chức năng sự nghiệp về ATVSTP như thực hiện các xét nghiệm… Đối với tuyến huyện cần thành lập mỗi huyện 1 trung tâm ATVSTP hoặc khoa ATVSTP trực thuộc trung tâm có biên chế tối thiểu 3 cán bộ có chuyên môn về VSATTP thì mới đẩy mạnh được các hoạt động hiệu quả.”

Công tác đào tạo, có địa phương từ năm 2010 đến nay, 8 cán bộ trong đó 4 cán bộ chi cục và 4 cán bộ của trung tâm y tế huyện được tham gia tập huấn về nghiệp vụ thanh tra thời gian 3 tháng, mở 1 lớp 10 ngày cho 44 cán bộ chi cục, cán bộ trung tâm y tế huyện và cán bộ quản lý thị trường tham gia học và cấp chứng chỉ quản lý ATVSTP.

Cán bộ chuyên môn về ATVSTP tuyến xã, huyện đều rất thiếu, đặc biệt là cán bộ xét nghiệm.

Một Giám đốc TTYT huyện cho biết “do thiếu cán bộ chuyên môn của đội y tế dự phòng, cho nên  thư ký chương trình ATVSTP còn kiêm cả thư ký chương trình Tâm thần kinh, chương trình ATVSLĐ như vậy cán bộ biên chế cho hoạt động ATVSTP chỉ có 1/3 người, năng lực có thể đạt 7/10 điểm, nhưng có cố gắng lắm cũng chỉ hoàn thành khoảng 70% yêu cầu hoạt động về ATVSTP"

Các địa phương đều quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, dã mở nhiều lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đông thời mở nhiều đợt bồi dưỡng cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về luật pháp, kỹ năng bảo quan thực phẩm.

Ở Quảng Trị, cán bộ Chi Cục đã tham gia đào tạo cho cán bộ tuyến huyện được 23 lớp, bao gồm: Thanh tra hậu kiểm, Lấy mẫu, điều tra ngộ độc; cho tuyến xã được 4 lớp: điều tra thực trạng kinh doanh thực phẩm, cho Hội phụ nữ xã về ATVSTP, kiến thức ATVSTP, luật.

Ở Chương Mỹ, mở 1 lớp tuyên truyền cho đối tượng là cán bộ các ban ngành, đoàn thể của huyện, 34 lớp tập huấn kiến thức VSATTP cho đối tượng là chủ các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh với 3.445 người tham dự.

Ở huyên Ba Vì  mở 1 lớp tuyên truyền cho đối tượng là cán bộ các ban ngành, đoàn thể của huyện với số dự 100 người. Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn về ATVSTP cho cán bộ TYT xã và cộng tác viên các xã, thị trấn, có 70 người tham dự. Bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức cho 100 chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại xã điểm về quản lý thức ăn đường phố. Bồi dưỡng kỹ năng xét nghiệm nhanh cho cán bộ y tế 31 xã, mở được khoảng 40% nhu cầu các lớp truyền thông cho mọi đối tượng xã hội.

Ở huyện Củ Chi, cán bộ của khoa đã học 1 lớp thanh tra cơ sở, 1 lớp điều tra ngộ độc tại chi cục thành phố, đào tạo cho cán bộ xã, tập huấn định kỳ 6 tháng 1 lần theo chuyên đề riêng.

Ở Bến Cát, mở 1 lớp kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho 15 xã , mỗi xã 2 người. 1 trưởng trạm và 1 cán bộ chuyên trách.

Ở thị xã Thủ Dầu Một, tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức VSATTP: đối tượng có giấy phép kinh doanh thực phẩm: 1.410 người dự. Đồng thời, phối hợp Trạm Y tế xã, phường tổ chức 23 lớp tập huấn kiến thức VSATTP cho đối tượng thức ăn đường phố: 1.362 người dự.

Ở huyện Khoái Châu, thư ký chương trình được tập huấn các tài liệu về ATVSTP thời gian 2 tháng, năm 2011 đội y tế dự phòng cử 3 cán bộ dự tập huấn 10 ngày và đã có chứng chỉ về quản lý ATVSTP

Mở 2 lớp tuyên truyền cho đối tượng là cán bộ các ban ngành, đoàn thể của huyện, thành viên ban chỉ đạo nội dung: các chính sách, qui định, kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình ATVSTP, mỗi lớp 50 người dự, thời gian 1 ngày 2 lớp cho đối tượng là chủ các cơ sở sán xuất, kinh doanh thực phẩm, nội dung các qui định, điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATVSTP, với số lượng 50 người tham dự.

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Trong các tỉnh, thành phố nghiên cứu thực địa có ba tỉnh, thành phố Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm chưa có trụ sở làm việc. Chi cục của thành phố Hồ Chí Minh tạm bố trí tại Sở Y tế thành phố ở 59, Nguyễn Thị Minh Khai. Quận 1. Chi cục của Bình Dương, Quảng Trị cơ sở làm việc thuê của nhà dân. Chi cục của Hà Nội thành lập từ năm 2009 và được bàn giao trụ sở làm việc từ năm 2010 của Trung tâm y tế dự phòng cũ. Các phòng làm việc thì đủ nhưng phòng họp không đáp ứng đủ khi tổ chức các buổi họp giao ban với các huyện, các cuộc họp lớn. Chi cục của Hưng Yên  thành lập năm 2010, được tỉnh đầu tư cơ sở độc lập với diện tích khuôn viên là 2.324 m2, diên tích xây dựng 1.560m2 nhà 3 tầng khang trang.

Cơ sở làm việc của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của 52 tỉnh, thành phố  10 Chi cục có trụ sở làm việc, 42 Chi cục chưa có trụ sở làm việc, trong đó chỉ có 2 cơ sở tốt, 1 cơ sở khá, 3 cơ sở trung bình. Đánh giá chung, trụ sở làm việc của phần lớn các chi cục chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa bảo đảm tạo được điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị. Số lượng các Chi cục có trụ sở rất thấp và có cơ sở tốt càng thấp hơn.

          Các trang thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng của các chi cục được trang bị tương đối tốt, các cán bộ đều được trang bị tủ tài liệu, bàn ghế, máy tính, máy photocopy, máy in... đảm bảo tốt cho hoạt động của cán bộ.

Ví dụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị, tuy chưa có trụ  sở riêng, nhưng trang thiết bị văn phòng cơ bản là đủ cho 11 cán bộ. Trong phòng làm việc chung có tủ đựng tài liệu, có máy photocopy, máy in, mỗi người có bàn ghế riêng, có một máy tính.

 Biểu đồ 4: Tình hình trang thiết bị văn phòng, (tÝnh ra tiÒn)

Đơn vị: 1000 đồng

 

       Tình hình trang thiết bị chuyên môn,

  Về trang thiết bị phục vụ cho công tác truyền thông, hầu hết các chi cục đều được trang bị máy ảnh, máy ghi âm, máy chiếu, máy quay video, băng đĩa, loa cầm tay. Nhìn chung trang thiết bị cho hoạt động truyền thông tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Bảng 5: Trang thiết bị truyền thông (tÝnh ra tiÒn)

Đơn vị: 1000 đồng

TT

Tỉnh

Bộ loa đài

Đầu đĩa

Ti vi

Âm ly

1

Lạng Sơn

23,560

0

0

0

2

Tuyên Quang

0

0

8,300

0

3

Bắc Giang

42,591

5,140

48,600

18,176

4

Hải Phòng

0

0

11,400

0

5

Thái Bình

21,000

0

0

0

6

Lâm Đồng

0

4,450

0

0

7

Bình Thuận

26,325

0

0

0

8

Tiền Giang

0

0

7,380

0

9

Cà Mau

3,500

0

0

4,000

 

Tổng cộng

116,976

9,590

75,680

22,176

 Về trang thiết bị phục vụ cho thực hiện nghiệp vụ chuyên môn sâu là lĩnh vực còn thiếu nhiều. Số các chi cục có ôtô chuyên dụng chỉ chiếm tỷ lệ thấp trong 39 tỉnh, thành phố chỉ có 5 chi cục có, 34 chi cục không có. Các thiết bị khác chủ yếu có các test thử nhanh để test các mặt hàng có methanol, hàn the, độ ôi thiu thực phẩm, dư lượng hóa chất trừ sâu trong rau quả thuộc nhóm photphat và cacbamat, andehid, phẩm màu; Các xét nghiệm lị, amip, nitrit, nitrat, máy thử nước để kiểm nghiệm nước định kỳ. Trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn có những chi cục còn có  tủ lưu mẫu (-60C)  ALASKA, kính hiển vi, điều hòa nhiệt độ, xét nghiệm nhanh có thùng lưu mẫu bảo quản vaxin.  

Biểu đồ 6:  Trang thiết bị chuyên môn sâu (tÝnh ra tiÒn)

Đơn vị: 1000 đồng

 

Đơn vị: 1000 đồng

 

 

 Tỉnh Bình Dương, trang thiết bị mới được cung cấp nhiều do có hai gói thầu mới, nhưng sử dụng chưa hiệu quả, có nhiều bất cập ví dụ như máy huyết học và sinh hóa. Nếu mua sinh phẩm nhưng không có đầu ra gây lãng phí, có máy PCR vẫn chưa triển khai được. Chưa có nguồn tiền mua vật tư để phát hiện nhanh các vi khuẩn. Chi cục mới chi triển khai được một số test, làm một số chất bảo quản, màu, chất ngọt tổng hợp. chưa phát hiện được 3MCPD. Những mẫu  chưa làm được phải chuyển xuống TPHCM (Viện Vệ sinh YTDP TPHCM và trung tâm 3).

Ở Thị xã Thủ Dầu Một, trung tâm hiện có 1 tủ sấy để nuôi cấy vi khuẩn, nhưng hiện chưa triển khai được vì cán bộ khoa Xét nghiệm chưa được tập huấn công tác xét nghiệm về lĩnh vực nuôi cấy vi khuẩn.Trung tâm chưa thực hiện được nhiệm vụ kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm .

Ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, TTYT đã có một số labo xét nghiệm cơ bản, bộ phận an toàn vệ sinh thực phẩm được trang bị  máy xét nghiệm nước, các bộ test nhanh để xác định  dư lượng thuốc trừ sâu, hàn the, andehid, phẩm màu. Khi cán bộ khoa đi kiểm tra thì thực hiện test tại cơ sở. Test thuốc trừ sâu thực hiện 2 lần trong năm 2010. Có một số xét nghiệm phải gửi đi TTYT dự phòng tỉnh và một số các xét nghiệm chẩn đoán khác thì chuyển lên chi cục thành phố để xét nghiệm mẫu.

Ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm y tế thực hiện được xét nghiệm vi sinh nước, khoa xét nghiệm cũng mới thành lập năm 2010. Có thực hiện các test nhanh về rau quả, thiết bị do Chi cục chuyển xuống. Khi nào có đoàn thanh tra , kiểm tra thành phố xuống phối hợp thì cán bộ an toàn vệ sinh quận cùng đi, còn thông thường ở tuyến  phường thì trung  tâm y tế  kiểm tra theo kế hoạch. Sắp xếp theo kế hoạch trung bình 1 tuần đi một số cơ sở. Một năm ở dưới phường đi 3-4 lần.

Ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội,TTYT có khoa ATVSTP sử dụng 1 phòng làm việc, trang bị chuyên môn có bộ máy tính xách tay, máy chiếu, màn chiếu phục vụ cho hoạt động truyền thông, tập huấn, có 1 bộ kit có những test nhanh giám sát các chất như:  axit vô cơ trong dấm, hàn the trong giò, chả, Hypoclorit, độ ôi khét trong dầu mỡ, phẩm mầu, Formon trong thực phẩm, Nitrit trong thực phẩm, Metanol trong rượu, tinh bột, nước sôi.

Mỗi trạm y tế xã có 1 bộ kit thử kiểm tra do TTYT cấp.

Ở Hưng Yên, trang thiết bị chuyên môn có bộ tuyên truyền gồm máy tính xách tay, máy chiếu, màn và loa. Trung tâm có 2 bộ kit gồm 11 chỉ tiêu test nhanh đồng thời cung cấp cho mỗi huyện 1 bộ. Hàng năm tổ chức kiểm tra  hóa, lý một số thực phẩm, nước, rượu…giúp cho công tác giám sát có hiệu quả hơn, tuy nhiên thiếu một số test như xét nghiệm phẩm mầu, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàn the. Nhu cầu cần bổ sung hàng năm cho mỗi xã  1 bộ kit thử nhanh hỗ trợ cho hoạt động giám sát, kiểm tra tại xã.

La bô xét nghiệm hiện chi cục không được trang bị do chi cục không có chức năng, các xét nghiệm vi sinh chủ yếu gửi TTYT dự phòng tỉnh, kiểm tra độc chất, kim loại nặng gửi viện kiểm nghiệm quốc gia.

Theo Chi cục trưởng, chi cục  cần được bổ sung nhiệm vụ xét nghiệm và trang bị  la bô xét nghiệm giúp cho công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời và hiệu quả hơn. Năm 2010 chi cục được ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế gồm 32 loại trị giá 15,363 tỷ đồng thời gian thực hiện 2 năm 2010-2011.

Ở huyện Khoái Châu, trang thiết bị phục vụ chuyên môn có 1 bộ kit có những test nhanh giám sát các chất như: hàn the trong giò, chả, độ ôi khét trong dầu mỡ, Formon trong thực phẩm, Metanol trong rượu, tinh bột, nước sôi, do chi cục cấp năm 2010 đã sử dụng 293 các loại test nhanh, hiện còn mỗi loại 30-40 mẫu

La bo không có máy xét nghiệm phục vụ hoạt động ATVSTP

Trạm y tế xã hầu như không có trang bị gì cho hoạt động ATVSTP.

 

 

 

 

 

 

Gửi bài viết
Ý kiến trao đổi, thảo luận
Họ và Tên
Thư điện tử
 
Tệp đính kèm
Nội dung